Number of the records: 1  

Biologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání

 1. Title statementBiologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání [rukopis] / Štěpánka Ošmerová
  Additional Variant TitlesBiologické a fyzikální aspekty smyslového vnímání
  Personal name Ošmerová, Štěpánka, (dissertant)
  Translated titleBiological and Physical aspects of sensory perception
  Issue data2019
  Phys.des.73 : grafy, tab.
  NoteVed. práce Roman Kubínek. Oponent Renata Holubová
  Another responsib. Kubínek, Roman, 1957- (thesis advisor)
  Holubová, Renata, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky (degree grantor)
  Keywords smyslové vjemy * fyzika * biologie * mezipředmětové vztahy * zrak * sluch * experimenty * vzdělávání * sensory perception * physics * biology * interdisciplinary relations * vision * hearing * experiments * education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFyzika
  Degreee disciplineUčitelství fyziky pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00225918-359937241.pdf199 MB12.08.2019
  PosudekTyp posudku
  00225918-ved-712567588.pdfPosudek vedoucího
  00225918-opon-924546249.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá mezipředmětovými vazbami fyziky a biologie v rámci tématu "smyslové vnímání". Využívá integrace pojmů u mechanického a elektromagnetického vlnění, popisuje jejich šíření v prostředích oka a ucha a zabývá se jejich detekcí. Jsou zde uvedeny zajímavosti schopností slyšení a vidění u vybraných živočichů i popis přenosu informace z~oka a ucha do CNS na základě vztahu podnětu a počitku. Vybrané pokusy, na základě klasické fyziologie a moderních výukových přístupů s~využitím smartphonů, ukazují potenciál lepšího pochopení vzájemných souvislostí ve výuce fyziky a biologie.This diploma thesis deals with interdisciplinary relations in physics and biology within the subject of "sensory perception". It makes use of the integration of terms in mechanical and electromagnetic waves, describes their propagation in the eye-and-ear environments, and their detection. Interesting features of hearing and vision in selected animals are introduced, and the transmission of information from the eye and ear to the CNS, based on the relationship of stimulus and sensation, is described. Experiments selected by classical physiology and modern teaching approaches using smartphones, show the potential for a better understanding of the interrelationship between teaching physics and biology.

Number of the records: 1