Number of the records: 1  

Hodnocení pracovníků v Charitě Uherský Brod

 1. Title statementHodnocení pracovníků v Charitě Uherský Brod [rukopis] / Jana Jurásková
  Additional Variant TitlesHodnocení pracovníků v Charitě Uherský Brod
  Personal name Jurásková, Jana (dissertant)
  Translated titleThe appraisal system in Charita Uherský Brod
  Issue data2019
  Phys.des.157 s. (293 222) : grafy, tab.
  NoteVed. práce Dita Palaščáková. Oponent Pavlína Jurníčková
  Another responsib. Palaščáková, Dita (thesis advisor)
  Jurníčková, Pavlína, 1982- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra křesťanské sociální práce (degree grantor)
  Keywords hodnocení pracovníků * metody a kritéria hodnocení * význam hodnocení pracovníků * postoje pracovníků * vnímání hodnocení * řízení lidských zdrojů * pracovní výkon * řízení pracovního výkonu * motivace * zpětná vazba * cíle * employees´ evaluation * evaluation methods and criteria * significance of the employees´ evaluation * employees´ attitudes * evaluation perception * human resources management * work performance * work performance management * motivation * feed back * aims
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSociální politika a sociální práce
  Degreee disciplineCharitativní a sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00229567-843538606.pdf52.7 MB17.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00229567-ved-405359659.docPosudek vedoucího
  00229567-opon-871041146.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00229567-prubeh-544073850.pdf21.03.201917.04.201917.05.20191Hodnocení známkou

  Cílem této diplomové práce je zjistit, jak pracovníci vnímají současný systém hodnocení pracovníků v Charitě Uherský Brod. První část je úvodem do problematiky hodnocení pracovníků. Na základě odborné literatury definuje základní pojmy, které se vztahují k cíli práce - řízení lidských zdrojů, sociální služby, standardy kvality. Dále práce popisuje řízení pracovního výkonu a vztah k hodnocení pracovníků, typy, metody, kritéria hodnocení pracovníků, efektivitu, implementaci systému hodnocení, chyby při hodnocení a problematické oblasti, které ovlivňují vnímání pracovníků. Poskytuje i pohled odborníků na hodnocení pracovníků jak v České republice, tak v zahraničí. Neopomíjí téma odměňování, vzdělávání a osobní rozvoj. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem, který se zaměřuje na vnímání systému hodnocení v organizaci a to jak z pohledu hodnoceného, tak hodnotitele. Byla použita metoda smíšeného výzkumu. Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů jsou analyzovány a interpretovány výsledky práce, které jsou diskutovány a porovnány s teoretickými poznatky.The aim of the thesis is to find out how the employees of The Charity in Uherský Brod perceive the contemporary system of their evaluation in this organization. The first part is the introduction to the problems of the employees´ evaluation. Based on the specialized literature it defines the basic terms that are related to the thesis objective - human resources management, welfare services, quality standards. The thesis also describes the work performance management and the mental attitude to the employees´ evaluation, the types, methods, criteria of their evaluation, the efficiency and implementation of the evaluation system , the mistakes made when evaluating and the problematic spheres that influence the employees´ viewing. Furthermore, it provides the perspective of the specialists on the employees´ evaluation both in the Czech Republic and also abroad. The thesis does not omit the topics of remuneration, education and personal development. The practical part deals with the survey itself that focuses on the perception of the evaluation system in the organization from the evaluator´s point of view as well as by the assessed ones. The method of the miscellaneous survey has been used. The thesis outcomes that have been analysed and interpreted out of the questionnaire survey results and conversations are subsequently discussed and compared with the theoretical findings.

Number of the records: 1