Number of the records: 1  

Analýza vztahů mezi členy dvouslabičných kompozit se zaměřením na terminologii designu nábytku

 1. Title statementAnalýza vztahů mezi členy dvouslabičných kompozit se zaměřením na terminologii designu nábytku [rukopis] / Eliška Kovářová
  Additional Variant TitlesAnalýza vztahů mezi členy dvouslabičných kompozit se zaměřením na terminologii designu nábytku
  Personal name Kovářová, Eliška (dissertant)
  Translated titleAnalysis of relations between constituents in two-syllable compounds focusing on furniture design terminology
  Issue data2019
  Phys.des.106 : grafy, tab. + 1 CD ROM 1 PDF slovník
  NoteVed. práce Tereza Slaměníková. Oponent Vlastimil Dobečka
  Another responsib. Slaměníková, Tereza, 1983- (thesis advisor)
  Dobečka, Vlastimil (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií (degree grantor)
  Keywords kompozita * konstituent * funkční charakteristika * sémantické vztahy * čínština * compounds * constituent * word class * semantic relations * Chinese
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineČínská filologie - Aplikovaná ekonomická studia
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00228248-660727021.pdf61.9 MB26.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00228248-ved-980142603.pdfPosudek vedoucího
  00228248-opon-494769275.pdfPosudek oponenta

  Ve své diplomové práci se zabývám výzkumem vztahů členů ve dvouslabičných čínských kompozitech u slovní zásoby z oblasti desginu. Vycházím z kategorizace, která byla na čínštinu aplikována Antonellou Ceccagno a Biancou Basciano, které ve své analýze rozlišují tři hlavní kategorie, a to subordinativní, atributivní a koordinativní. Vlastnosti podkategorií jsou popsány Antonellou Ceccagno a Biancou Basciano v textu jejich článku, nejsou však znázorněny ve vzorové analýze. Jedním z mých cílů je proto ilustrovat aplikaci těchto jedenácti podkategorií na celém mém korpusu, čímž chci poskytnout zřetelnější návod pro budoucí výzkumy kompozit. Protože se příslušnost kompozit do jednotlivých kategorií nedá určit pouze na základě funkčních charakteristik konstituentů, ale je nezbytné pracovat i se sémantickými vztahy, kladu si za cíl zjistit, jaké kombinace funkčních charakteristik se v mém vzorku slovní zásoby nejčastěji vyskytují v jednotlivých podkategoriích kompozit a tyto výsledky chci porovnat se závěry dříve provedených výzkumů. Vedlejším přínosem této práce je slovník čínských dvouslabičných kompozit a jejich českých ekvivalentů tematicky zaměřených na design nábytku, přičemž jej nad rámec svého lingvistického výzkumu rozšiřuji i o slovník víceslabičných pojmů, který je zaměřen na materiály.The topic of my thesis has been focused on the research of the relations of constituents in two-syllable Chinese compounds within design-oriented terminology. My research has been based on a categorization which had been initially applied on the Chinese language by Antonelly Ceccagno a Bianca Basciano who distinguish three main categories including subordinate, attributive and coordinative compounds. The features of the subcategories have been described by these authors only in the text of their article, however, they have not been included into the model analysis. Therefore, one of my aims has been to illustrate the application of these eleven subcategories within my corpus, which should provide a clear manual for the future research of the compounds. The membership of the compounds cannot be defined merely according to word classes of the constituents, which means that it is necessary to also consider their semantic relations. Thus, my aim has also been to find out which word class combinations predominantly occur in the subcategories within my corpus. Consequently, I compare these results with the findings of the former research. Besides, one of the contributions of my thesis includes a dictionary of two-syllable Chinese furniture design focused compounds with their Czech equivalents. Beyond the research, I will extend the thesis by a multi-syllable material-oriented dictionary.