Number of the records: 1  

Edita Steinová: pokus o křesťanskou filosofii

 1. Title statementEdita Steinová: pokus o křesťanskou filosofii [rukopis] / Veronika Berecková
  Additional Variant TitlesFilozofie Edity Steinové
  Personal name Berecková, Veronika (dissertant)
  Translated titlePhilosophy of Edith Stein
  Issue data2019
  Phys.des.78 s. (133 087 znaků) : tab.
  NoteVed. práce Ivan Blecha
  Oponent Tomáš Nejeschleba
  Another responsib. Blecha, Ivan, 1957- (thesis advisor)
  Nejeschleba, Tomáš, 1972- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra filozofie (degree grantor)
  Keywords Edita Steinová * transcendentální idealismus * temporalita * * bytí * smysl * důkazy Boží existence * víra * rozum * křesťanská filosofie * sv. Tomáš Akvinský * Edmund Husserl * fenomenologie * Martin Heidegger * Konečné a věčné bytí * Edith Stein * transcendental idealism * temporality * ego * being * meaning * proofs of God's existence * faith * reason * christian philosophy * St. Thomas Aquinas * Edmund Husserl * phenomenology * Martin Heidegger * Finite and Eternal Being
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineFilozofie - Česká filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00224404-800525279.pdf21975.6 KB02.05.2019
  PosudekTyp posudku
  00224404-ved-408407516.pdfPosudek vedoucího
  00224404-opon-527609591.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá filosofií Edity Steinové, a to se zaměřením na její druhé filosofické období, které lze interpretovat jako určitý pokus o křesťanskou filosofii. Steinové intelektuální kořeny leží ve fenomenologii, nicméně vůči E. Husserlovi se kriticky vymezuje, a to konkrétně vůči jeho tzv. transcendentálnímu idealismu. Významným předělem v jejím osobním a filosofickém vývoji je její konverze ke křesťanství. Tato událost ji motivuje ke snaze o syntézu fenomenologie a křesťanské filosofie sv. Tomáše Akvinského. S její konverzí souvisí také promýšlení vztahu víry a rozumu, přičemž jejím závěrem je, že křesťanská filosofie je možná: obsahy víry mají inteligibilní strukturu, a je tedy možné uvést je do vztahu k myšlenkovým strukturám typu filosofie. Steinová zastává názor, že obsahy víry mohou sloužit jako hypotetické odpovědi na filosofické otázky. Součástí práce je také exkurz o možnosti důkazů Boží existence a Steinové postoji k nim. Nakonec je podrobně pojednáno o jejím závěrečném filosofickém díle Konečné a věčné bytí, kde Steinová podává aposteriorní důkaz Boží existence, který staví na analýze "já" jako temporálně omezeného a tedy vyžadujícího jako svůj zdroj věčného Stvořitele. Steinové výzkum bytí a jeho smyslu je příležitostně komparován s obdobnými úvahami M. Heideggera.The thesis examines the philosophy of Edith Stein, particularly her second philosophical period which can be interpreted as an attempt at a christian philosophy. Stein's intellectual roots lay in phenomenology, nevertheless Stein criticizes E. Husserl, specifically his transcendental idealism. An important point of Stein's personal and philosophical development is her conversion to christian faith. This event motivates Stein to endeavor to fuse phenomenology and christian philosophy of St. Thomas Aquinas. The conversion also has a connection with Stein's reflecting on the relationship between reason and faith and Stein concludes that a christian philosophy is possible: the contents of faith have an intelligible structure and thus can be related to the thought structures of philosophy. Stein argues that the contents of faith can serve as a hypothetical answer for philosophical questions. Part of the thesis is an excursion into possibility of proofs of God's existence and Stein's attitude to them. The thesis ends with detailed discussion of her final philosophical work Finite and Eternal Being where Stein gives an a posteriori proof of God's existence which is based on analysis of the ego as temporarily limited and thus requiring the eternal Creator as its source. Stein's inquiry into being and its meaning is occasionally compared with the parallel reflexions of M. Heidegger.

Number of the records: 1