Number of the records: 1  

Práva putativního otce v řízení o určení a popření rodičovství

 1. Title statementPráva putativního otce v řízení o určení a popření rodičovství [rukopis] / Petra Kloudová
  Additional Variant TitlesPráva putativního otce v řízení o určení a popření rodičovství
  Personal name Kloudová, Petra, (dissertant)
  Translated titleThe rights of the putative father in proceedings to determine a denial of parenthood
  Issue data2019
  Phys.des.61 s. (143 892 znaků)
  NoteOponent Lenka Westphalová
  Ved. práce Renáta Šínová
  Another responsib. Westphalová, Lenka (opponent)
  Šínová, Renáta (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords putativní otec * putativní otcovství * biologický otec * právní otec * sociální otec * určení otcovství * popření otcovství * domněnky otcovství * zájem dítěte * souhlasné prohlášení * popěrné právo * právo na styk s dítětem * Evropský soud pro lidská práva * putative father * putative fatherhood * biological father * legal father * social father * determination of paternity * denial of paternity * presumptions of paternity * interest of child * declaration of consent * the denial right * right to contact with child * European Court od Human Rights
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223235-967946288.pdf29688.5 KB26.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00223235-ved-929517930.docxPosudek vedoucího
  00223235-opon-117096461.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223235-prubeh-880292355.pdf31.03.201726.03.201905.06.20192Hodnocení známkou

  Diplomová práce hovoří o právech putativního otce při určování a popírání otcovství v české právní úpravě. Jsou zde rozebírány, jaké možnosti putativní otec k ochraně svých práv a k následnému sladění biologického a právního otcovství má, a jaké nikoli. Cílem práce je zjistit, zda mají putativní otcové nějaká práva a možnosti, jak se bránit a domáhat svých práv a jestli jsou pro něj tato práva dostačující. Práce také analyzuje, zda je současná právní úprava putativních otců uspokojivá a zda je v souladu se závěry Evropského soudu pro lidská práva. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V první definuji pojmy putativní otec a putativní otcovství, zaobírám se touto problematikou a také se zaměřuji na práva samotného dítěte a jejich ochranu. V následující kapitole se zabývám aktuálními otázkami putativního otcovství v souvislosti s určováním a popíráním otcovství. Oba instituty obecně analyzuji, v základech charakterizuji domněnky otcovství a zajímám se o problematiku vývoje vědy. Třetí kapitola hovoří o první domněnce, jejích specifických případech, konverzi první domněnky ve druhou a domněnce svědčící muži, který dal souhlas k umělému oplodnění, to vše se zaměřením na práva putativního otce. Na tuto kapitolu plynule navazuje čtvrtá, která se věnuje druhé domněnce otcovství, problematice souhlasného prohlášení a též právům putativních otců s tímto spojenými. Jako poslední je pátá kapitola, jež se zabývá třetí domněnkou a právy putativních otců při soudním rozhodnutí.The diploma thesis is dealing with the rights of a putative father in determining and denying paternity in the Czech law. Here are analyzed the possibilities of a putative father to protect his rights and the subsequent harmonization of biological and legal paternity. The aim of the thesis is to find out whether the putative fathers have any rights and possibilities to defend themselves and to enforce their rights and whether these rights are sufficient for them. The thesis also analyzes whether the current legislation of putative fathers´position is satisfactory and whether it is in an accordance with the conclusions of the European Court of Human Rights. The thesis consists of five chapters. In the first I define the terms putative father and putative fatherhood, I deal with this issue and also focus on the rights of the child and their protection. In the next chapter I deal with actual questions of putative paternity in connection with determining and denying paternity. I generally analyze both institutes, basically characterize the presumptions of paternity and I am interested in the issues of science development. The third chapter talks about the first presumption, its specific cases, the conversion of the first presumption into the second and presumption which belongs to a man who gave consent to artificial insemination, all focusing on the rights of the putative father. This chapter fluently crosses to fourth chapter, which deals with the second presumption of paternity, the declaration of consent problematics, and also the rights of the putative fathers connected with it. The last is the fifth chapter, which deals with the third presumption and rights of putative fathers in a court decision.

Number of the records: 1