Number of the records: 1  

Adaptace cizinců v nadnárodní organizaci

 1. Title statementAdaptace cizinců v nadnárodní organizaci [rukopis] / Karolína Müllerová
  Additional Variant TitlesAdaptace cizinců v nadnárodní organizaci
  Personal name Müllerová, Karolína, 1992- (dissertant)
  Translated titleAdaptation of foreigners in a multinational organization
  Issue data2018
  Phys.des.94 s. (188 720 znaků) + 1 CD ROM
  NoteOponent Dušan Lužný. Ved. práce Jakub Havlíček
  Another responsib. Lužný, Dušan, 1964- (opponent)
  Havlíček, Jakub (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Adaptace * interkulturní komunikace * multikulturní týmy * mezinárodní management * organizační kultura * cizinci * interkulturní konflikty * nadnárodní organizace * Adaptation * intercultural communication * multicultur teams * international management * organization culture * foreigners * intercultural conflicts * transnational organization
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223560-629221246.pdf141 MB14.11.2018
  PosudekTyp posudku
  00223560-ved-764586857.docPosudek vedoucího
  00223560-opon-934945446.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223560-prubeh-877971108.docx03.05.201714.11.201811.01.20192Hodnocení známkou

  Předkládaná diplomová práce se zaobírá adaptací cizinců v multikulturním prostředí konkrétní nadnárodní organizace. Cílem práce je analýza adaptačních procesů v mezinárodním prostředí. Naplněním cíle bude popis a analýza adaptačních procesů v současném personálním řízení a její vliv na jednotlivé fáze adaptace nových zaměstnanců. Dílčím cílem bude zjištění možných nedostatků a v neposlední řadě stanovení cílů pro jejich případné zefektivnění či nápravu. Pro naplnění cíle a zodpovězení výzkumných otázek jsou použity metody: studium vnitropodnikových dokumentů a kvalitativní rozhovor. Byly stanoveny tři výzkumné otázky: 1. Jaké má vybraná společnost povědomí o svém multikulturním pracovním prostředí? 2. Jakým způsobem probíhá adaptace nových zaměstnanců v dané společnosti? 3. Lze v adaptačních procesech nalézt problémy či nedostatky? Z rozboru získaných dat z kvalitativních rozhovorů byly výzkumné otázky zodpovězeny a cíl diplomové práce naplněn.This thesis is focusing on expatriate adaptation in an multicultural environment of a particular organization. The goal is the description and analysis of adaptation processes in current human resources management and their influence on particular phases of the adaptation process. Secondary goal is the identification of possible deficiencies as well as required next steps for increasing efficiency and improvement. For reaching the goal and solving research questions, following methods are used: study of internal company documentation and qualitative questionnaires. Three research questions have been set up: 1. In how far is the company aware of its multicultural environment? 2. How is the adaptation of new employees set up? 3. Are there any problems or deficiencies in the adaptation process? By analysing data collected from qualitative questionnaires, the research questions have been answered and the goal of this thesis was reached.