Number of the records: 1  

Harmonizace daně z přidané hodnoty

 1. Title statementHarmonizace daně z přidané hodnoty [rukopis] / Vendula Kávová
  Additional Variant TitlesHarmonizace daně z přidané hodnoty
  Personal name Kávová, Vendula (dissertant)
  Translated titleThe Harmonization of Value Added Tax
  Issue data2018
  Phys.des.67 s. (115 606 znaků). : grafy, tab.
  NoteOponent Zdenka Papoušková
  Ved. práce Michael Kohajda
  Another responsib. Papoušková, Zdenka, 1974- (opponent)
  Kohajda, Michael, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Česká republika * DPH * Evropská unie * harmonizace * nařízení * nepřímé daně * rozpočet * sazba daně * směrnice * Soudní dvůr Evropské unie * zákon * The Czech Republic * VAT * European Union * harmonization * regulation * indirect taxes * budget * tax rate * directive * the Court of Justice of the European Union * act
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222678-966738894.pdf32605.8 KB27.11.2018
  PosudekTyp posudku
  00222678-ved-257294687.docxPosudek vedoucího
  00222678-opon-961189711.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222678-prubeh-816966049.pdf31.03.201727.11.201815.02.20191Hodnocení známkou

  Tématem této diplomové práce je harmonizace DPH v rámci Evropské unie. Úvodem jsou popsány zejména některé nejdůležitější pojmy, jakožto pojem daň obecně, ale dále i oblast nepřímých daní, do které řadíme i samotnou DPH. Zdůrazněn je význam DPH, coby příjmové složky nejen národních rozpočtů, ale i rozpočtu unijního. Zmíněna je také problematika dvojího zdanění. Dále je popsán harmonizační proces jako takový, jeho klady, zápory a úskalí, včetně názorů příznivců a odpůrců harmonizace. Práce dále přináší pohled na daňové sazby jednotlivých členských států a to konkrétně s důrazem na jejich vývoj a současnou podobu. Další významnou část tvoří kapitola zabývající se právními prameny v oblasti DPH jak na unijní, tak národní úrovni. Pozornost je věnována zejména českému zákonu o DPH, daňovému řádu, ale také významným evropským směrnicím a nařízením upravujícím oblast DPH. Evropská a česká legislativa je potom doplněna rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Poslední část diplomové práce je věnována budoucímu vývoji harmonizace DPH, tedy konkrétně jednotlivým dokumentům a nástrojům Evropské unie, které si kladou za cíl neustále prohlubovat spolupráci a v ideálním případě vést k úplné harmonizaci, kterou je sjednocení daňových sazeb.The topic of this diploma thesis is harmonization of VAT within the European Union. First of all, some of the most important concepts are described. Those include the term tax, but also the area of indirect taxes, which includes VAT itself. The importance of VAT is then described as an important income component not only of national budgets, but also of the European Union budget. The issue of double taxation is also mentioned. The diploma thesis describes the harmonization process, its pros and cons, including the views of supporters and opponents of harmonization. It also gives us a peek into the tax rates of individual Member States, specifically on their development and current form. Another important part is the chapter dealing with the legal base of VAT at both european and national level. Attention is paid in particular to the Czech VAT Act, the Tax Code, but also to important European directives and regulations governing the VAT field. European and Czech legislation is then supplemented by judgments of the Court of Justice of the European Union. The last part of the diploma thesis is devoted to the future development of VAT harmonization, concretely to individual documents and instruments of the European Union, which aim to continuously deepen cooperation and, ideally, lead to full harmonization, which is the unification of tax rates.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.