Number of the records: 1  

Souvislosti správního řízení a správního trestání

 1. Title statementSouvislosti správního řízení a správního trestání [rukopis] / David Bohadlo
  Additional Variant TitlesSouvislosti správního řízení a správního trestání
  Personal name Bohadlo, David (dissertant)
  Issue data2018
  Phys.des.134 s. (368 319 znaků)
  NoteOponent Kateřina Frumarová
  Ved. práce Pavel Mates
  Oponent Helena Prášková
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (opponent)
  Mates, Pavel, 1947- (školitel)
  Prášková, Helena (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Správní trestání * správní řízení * přestupek * řízení o přestupku * obviněný * správní orgán * spravedlivý proces * Administrative punishment * administrative proceedings * administrative offense * administrative punishment proceedings * accused (defendant) * administrative agency * fair trial
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programTeoretické právní vědy
  Degreee disciplineSprávní právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00118173-653766949.doc43965.6 KB26.11.2018
  PosudekTyp posudku
  00118173-ved-526868804.docxPosudek vedoucího
  00118173-opon-178368191.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00118173-prubeh-200112056.pdf05.01.201026.11.201810.01.2019S2

  Disertační práce se zabývá souvislostmi správního řízení a správního trestání. Správní trestání představuje významnou oblast veřejné správy, v níž se plně projevuje její mocenský, vrchnostenský a jednostranný charakter, ruku v ruce s její řídící a organizátorskou funkcí. Správní trestání je nicméně významné i v jiném ohledu. Označuje totiž oprávnění veřejné správy trestat, přičemž účelem správního trestání je v první řadě zajistit bezproblémový a bezporuchový výkon veřejné správy. Správní řád je v procesní rovině spojujícím prvkem mezi přestupkovým zákonem a zvláštními zákony upravujícími skutkové podstaty přestupků, neboť přestupkové řízení je i po rekodifikaci pod silným subsidiárním vlivem správního řádu.The dissertation focuses on the interrelation of administrative proceedings and administrative punishment proceedings. Administrative punishment represents a significant area of public administration, in which its governmental, magisterial, one-sided character and organizational characters are fully manifested. Administrative punishment is nevertheless important in another aspect as well. It designates the authority of the public administration to punish, the purpose of administrative punishment being primarily to ensure the smooth and trouble-free performance of public administration. The Code of Administrative Procedure is the linking element between the Administrative Offenses Law (Procedural Code) and special laws governing the actus reus of the offenses. This manifests even after the recodification, since the administrative punishment proceedings are still under a strong subsidiary influence of the Code of Administrative Procedure.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.