Number of the records: 1  

Analýza vlivu senzomotorických stélek na kinematické parametry chůze u asymptomatických dospělých osob

 1. Title statementAnalýza vlivu senzomotorických stélek na kinematické parametry chůze u asymptomatických dospělých osob [rukopis] / Michaela Kubečková
  Additional Variant TitlesAnalýza vlivu senzomotorických stélek na kinematické parametry chůze u asymptomatických dospělých osob
  Personal name Kubečková, Michaela (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the effect of sensorimotor insoles on kinematic gait parameters in asymptomatic adult individuals
  Issue data2018
  Phys.des.76 s. (150 551 znaků) : il., grafy, tab.
  NoteVed. práce Miroslav Janura
  Oponent Zdeněk Svoboda
  Another responsib. Janura, Miroslav, 1957- (thesis advisor)
  Svoboda, Zdeněk (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodních věd v kinantropologii (degree grantor)
  Keywords kinematika * analýza chůze * senzomotorické (proprioceptivní) stélky * kinematics * gait analysis * sensorimotor (proprioceptive) insoles
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineFyzioterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223509-682527192.pdf381.9 MB23.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00223509-ved-765833106.docPosudek vedoucího
  00223509-opon-279957843.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223509-prubeh-144993902.pdf27.04.201723.04.201830.05.20181Hodnocení známkou

  Cílem práce bylo určit účinky jednotlivých pelot senzomotorických stélek (mediální patní pelota, laterální patní pelota, pelota v oblasti středonoží vyvýšená mediálně, pelota v oblasti středonoží vyvýšená laterálně) na kinematiku v hlezenním, kolenním a kyčelním kloubu v sagitální rovině při chůzi. Celkem bylo testováno 11 asymptomatických dospělých jedinců (6 mužů, 5 žen). Všichni probandi byli měřeni při chůzi vlastní rychlostí v jednotné sportovní obuvi odpovídající velikosti se zkušebními stélkami NovaPED sensosystem (Schein Orthopädie service KG, Remscheid, Německo). Každý proband absolvoval měření nejdříve s prázdnou stélkou a následně se stélkou a jednotlivými pelotami (zkušební prvky Velcro NovaPed sensosystem) vybranými v náhodném pořadí. Každé testované podmínce sestávající z 10-15 pokusů předcházela 5minutová aklimatizace na vybranou pelotu. Pro získání základních kinematických parametrů dolních končetin při chůzi byl využit optoelektrický systém Vicon MX (Vicon Motion Systems, Oxford Metrics Group, Londýn, Velká Británie). Chůze s jednotlivými pelotami byla porovnávána s chůzí bez pelot. Z výsledků vyplývá, že chůze s mediální patní pelotou signifikantně zvýšila plantární flexi v hlezenním kloubu na začátku stojné fáze a extenzi v kyčelním kloubu během stojné fáze. Pelota v oblasti středonoží vyvýšená mediálně signifikantně zvýšila druhý vrchol flexe v kolenním kloubu. Pelota v oblasti středonoží vyvýšená laterálně signifikantně zvýšila flexi v kolenním kloubu na začátku stojné fáze a snížila extenzi v kolenním kloubu při jednooporové fázi.The aim of this thesis was to determine the effects of individual bars of sensorimotor insoles (lateral heel bar, medial heel bar, retro bar raised on the inside, retro bar raised on the outside) on the kinematics of the ankle, knee and hip joints in the sagittal plane during walking. There were tested 11 asymptomatic adult individuals (6 males, 5 females). All participants walked at a self-selected speed in a correctly sized pair of uniform sport shoes with trial insoles of NovaPED sensosystem (Schein Orthopädie service KG, Remscheid, Germany). Each participant completed the measurement first with the base sole and after that with the base sole and the individual bar (Velcro trial elements of NovaPED sensosystem case-set) selected in random order. Each tested condition consisting of 10-15 trials was preceded by 5 minutes of acclimatisation with the selected bar. The optoelectronic Vicon MX system (Vicon Motion Systems, Oxford Metrics Group, London, Great Britain) was used to obtain the basic kinematic parameters of the lower limbs during the walking. Walking with individual bars was compared with walking without bars. The results show that walking with medial heel bar significantly increased plantar flexion of the ankle joint at the beginning of the stance phase and hip extension during the stance phase. Walking with the retro bar raised on the inside significantly increased the second peak of knee flexion. Walking with the retro bar raised on the outside significantly increased knee flexion at the beginning of the stance phase and reduced knee extension during the single support.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.