Number of the records: 1  

Aktuální otázky určování výše výživného k nezletilým dětem

 1. Title statementAktuální otázky určování výše výživného k nezletilým dětem [rukopis] / Klára Trachtová
  Additional Variant TitlesAktuální otázky určování výše výživného k nezletilým dětem
  Personal name Trachtová, Klára, (dissertant)
  Translated titleCurrent issues in determining the amount of maintenance to minors
  Issue data2018
  Phys.des.55 s. (117 143 znaků).
  NoteOponent Lenka Westphalová. Ved. práce Milana Hrušáková
  Another responsib. Westphalová, Lenka (opponent)
  Hrušáková, Milana, 1952- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Výživné * vyživovací povinnost * nezletilé dítě * odůvodněné potřeby * příjem * životní úroveň * Maintenance * maintenance obligation * minor * reasonable needs * income * standard of life
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222858-965205595.pdf29835.3 KB29.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00222858-ved-653192537.docxPosudek vedoucího
  00222858-opon-920683057.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222858-prubeh-892668295.pdf21.03.201729.03.201804.06.20181Hodnocení známkou

  V předkládané diplomové práci s názvem "Aktuální otázky určování výše výživného k nezletilým dětem" se autorka zabývá vybranými aspekty této velmi aktuální a neustále diskutované problematiky. S ohledem na rozsah práce se autorka zaměřila na některé konkrétní otázky v rámci hmotněprávní roviny úpravy vyživovací povinnosti. V první části se autorka zaměřila na analýzu jednotlivých pojmů, které tvoří základní stavební kameny právní úpravy vyživovací povinnosti rodičů k dětem, ať už se jedná právě o pojem vyživovací povinnost, či výživné, ale také o subjekty této povinnosti. Velká pozornost byla věnována předpokladům pro vznik, trvání a zánik této povinnosti, tedy skutečnostem důležitým pro existenci vyživovací povinnosti, které tak označuje zákon. Nicméně zákon tyto skutečnosti nevykládá, proto se autorka zaměřila na výklad těchto skutečností. V dalších částech této práce autorka analyzuje skutečnosti, které mají vliv na určování rozsahu výživného. Jedná se jak o analýzu odůvodněných potřeb dítěte, které se liší především s ohledem na věk dítěte, tak o analýzu schopností, možností a majetkových poměrů rodičů. Tyto skutečnosti mají vliv na životní úroveň povinného rodiče, na kterou má právo i nezletilé oprávněné dítě. V této části práce se autorka zabývala především specifickými problémy, které jsou v praxi řešeny v souvislosti s řízením o výživě nezletilých dětí. Z tohoto důvodu se autorka zabývala kupř. povinností tvořit úspory, a zejména příjmy a majetkovými poměry rodičů. Tato kategorie je zcela zásadní pro určování výše výživného, neboť soud je povinen uložit výživné v takové výši, aby odpovídala potřebám dítěte a zároveň, aby jej rodič byl schopen plnit. Je však také možné, že se rodič vyhýbá uložení odpovídající výši výživného a své příjmy proto tají. I na tyto situace se autorka zaměřila, aby tak její práce byla co nejvíce praxi prospěšná. Následně autorka analyzovala, jak soud zjišťuje majetkovou situaci rodičů, jaké jsou na soudce kladeny nároky a jak se konkrétně určuje vyživovací povinnost. Ve své práci autorka hojně využívá dostupnou judikaturu, která se často vztahuje k dřívější právní úpravě, avšak nadále lze tuto judikaturu využívat, neboť se právní úprava od roku 2014 v oblasti vyživovací povinnosti zásadně nezměnila. Závěrem autorka upozorňuje na potřebnost mimořádného opravného prostředku, dovolání, které dle současného právního řádu nelze využít. Řízení o výživě nezletilých dětí však skýtá mnoho dalších problémů, které vzhledem k rozsahu práce nemohly být řešeny.In a submitted diploma thesis called "Current questions of determination the amount of maintenance to minors" the author deals with selected aspects of this very current and constantly discussed problematics. With regard to scope of thesis has the author focused on some concrete questions within substantive law layer of legislation of maintenance obligation. In a first part of thesis has the author focused on analysis of particular concepts which constitute basic building stones of legislation of maintenance obligation which has parents to their children, either this is concept maintenance obligation, nor maintenance, but also subjects of this obligation. A great attention was given to assumptions for formation, duration and termination of this obligation, which means facts important for existence of maintenance obligation, which are named by the law. Nevertheless, the law doesn´t interpret, so that the author has focused on interpretation of this facts. In next parts of this thesis the author analysis facts which has influence to determination the amount of maintenance. It is both about analysis of justified needs of minor which are differ especially due to age of minor, and about analysis of abilities, possibilities and financial circumstances of parents. These facts have an impact to standard of living of obliged parent, to which has a right also entitled minor. In this part of thesis has the author dealt especially with specific problems which are solving in practice in connection with legal proceedings about maintenance to minors. For this reason has the author dealt with for example an obligation to create savings, and above all incomes and financial circumstances of parents. This category is quite essential for determination the amount of maintenance, because the court is under an obligation to assign the maintenance in such height to correspond to needs of minor and at the same time the parent has to be able to perform it. It is possibly too that the parent is avoiding assigning corresponding height of maintenance and that's why the parent is hiding his incomes. Even for these situations has the author focused so that her thesis is as beneficial for practice as possible. Afterwards the author has analysed how the court investigates the financial circumstances of parents, what kind of demands are places to the judge and how is the maintenance obligation specifically determines. In her thesis is the author plentifully using accessible judicature which is often applies to former legislature however this judicature is able to use continue because the legislature from the year 2014 hasn´t radically change in area of maintenance obligation. In the end the author warns about necessity of an extraordinary appeal which according to current legal code can´t be use. However the legal proceedings about maintenance to minors offer many further problems which can´t be solve due to scope of thesis.

Number of the records: 1