Number of the records: 1  

Práva putativního otce

 1. Title statementPráva putativního otce [rukopis] / Veronika Urbanová
  Additional Variant TitlesPráva putativního otce
  Personal name Urbanová, Veronika, (dissertant)
  Translated titleThe Rights of Putative Father
  Issue data2018
  Phys.des.59 s. (119 954 znaků)
  NoteVed. práce Lenka Westphalová. Oponent Renáta Šínová
  Another responsib. Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Šínová, Renáta (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords putativní otec * právní otec * biologický otec * sociální otec * právní domněnky otcovství * určení otcovství * popření otcovství * právo na styk s dítětem * Evropský soud pro lidská práva * Úmluva o ochraně lidských práv a svobod * nejlepší zájem dítěte * putative father * legal father * biological father * social father * legal presumptions of paternity * determination of paternity * denial of paternity * right to contact with the child * European Court of Human Rights * European Convention on Human Rights * best interest of the child
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222844-265646251.pdf67872.3 KB23.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00222844-ved-993981822.pdfPosudek vedoucího
  00222844-opon-185077239.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222844-prubeh-116270926.pdf21.03.201723.03.201804.06.20181Hodnocení známkou

  Diplomová práce pojednává o právním postavení putativního otce v českém právním řádu. Práce analyzuje možnosti, které český právní řád dává putativnímu otci za účelem sladění jeho biologického a právního otcovství. Cílem práce je dále zjistit, zda je česká právní úprava v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol. První kapitola teoreticky vymezuje základní pojmy biologické, sociální a právní otcovství a také ústřední pojem práce putativní otec. Druhá kapitola mapuje práva putativního otce a dítěte zaručená Úmluvou o ochraně základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Na třetí kapitolu, která je věnována současné právní úpravě určování otcovství, bezprostředně navazuje kapitola čtvrtá, zabývající se popíráním otcovství. Obě kapitoly vymezují zejména postavení putativního otce v těchto úpravách. Pátá kapitola obsahuje analýzu judikatury Evropského soudu pro lidská práva a nejnovějšího nálezu Ústavního soudu týkající se problematiky práv putativních otců. Šestá kapitola popisuje možnost práva na styk putativního otce s dítětem.The thesis deals with the legal status of the putative father in the Czech legal order. The thesis analyses the possibilities which putative father has in order to reconcile his biological and legal paternity. The aim of the thesis is also to find out whether the Czech legislation is in agreement with the case law of the European Court of Human Rights. The thesis consists of six chapters. The first chapter theoretically defines the basic terms such as biological, social and legal paternity and also the principal term of the thesis a putative father. The second chapter maps the rights of the putative father and child, which are guaranteed by the European Convention on Human Rights and Convention on the Rights of the Child. The third chapter which is devoted to the current legislation of the determination of paternity is immediately followed by the fourth chapter which is concerned with the denial of paternity. Both chapters define the position of the putative father in legislation. The fifth chapter contains an analysis of the case law of the European Court of Human Rights and the latest decision of the Constitutional Court concerning with the rights of putative fathers. The sixth chapter describes the possibility of the right to contact of the putative father with a child.

Number of the records: 1