Number of the records: 1  

Hodnocení a sebehodnocení žáků v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ

 1. Title statementHodnocení a sebehodnocení žáků v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Kateřina Zábršová
  Additional Variant TitlesHodnocení a sebehodnocení žáků v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ
  Personal name Zábršová, Kateřina, (dissertant)
  Translated titleAssesment and self-assesment of pupils in crafts at the primary school
  Issue data2018
  Phys.des.96 s. (141 952 znaků) + DVD
  NoteOponent Luděk Kvapil. Ved. práce Pavlína Částková
  Another responsib. Kvapil, Luděk (opponent)
  Částková, Pavlína (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra technické a informační výchovy (degree grantor)
  Keywords Hodnocení * školní hodnocení * sebehodnocení * sebepojetí * kritéria hodnocení * motivace * vyučovací proces * pracovní činnosti * učitel * žák * rodič * Evaluation * school evaluation * self-evaluation * self-conception * criteria of evaluation * motivation * teaching process * handcrafts * teacher * pupil * parent
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221995-269384614.docx24435.2 KB20.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00221995-ved-951031912.docPosudek vedoucího
  00221995-opon-231451056.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221995-prubeh-314495644.pdf30.01.201720.04.201830.05.20181Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a sebehodnocení žáků v pracovních činnostech na 1. stupni základní školy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se této problematiky bezprostředně týkají. Práce popisuje funkce, typy, formy a kritéria školního hodnocení, dále předkládá vymezení pojmu sebehodnocení žáků včetně jeho funkce a dělení. Teoretická část dále předkládá definici pracovních činností a jejich ukotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V praktické části je provedeno smíšené výzkumné šetření, jehož cílem je prozkoumat a poskytnout co nejvíce informací o tom, jak žáci a učitelé 1. stupně ZŠ vnímají hodnocení a sebehodnocení v hodinách pracovních činností.This diploma thesis deals with the issues of pupils' evaluation and self-evaluation in the lessons of handcrafts at primary school. In the theoretical part, the fundamental terms closely related to the topic are defined. The thesis describes function, types, forms and criteria of school evaluation, it also presents the definition of pupils' self-evaluation, including its function and division. The theoretical part also presents the definition of handcrafts and their embedment in the Framework Education Programme. In the practical part, we carried out mixed methods research with the aim to examine and provide as much information as possible about the ways pupils and primary school teachers view evaluation and self-evaluation in the lessons of handcrafts.

Number of the records: 1