Number of the records: 1  

Úloha signálních drah oxidu dusnatého a kyseliny salicylové v odpovědi rostlin rajčete na teplotní stres a infekci patogeny

 1. Title statementÚloha signálních drah oxidu dusnatého a kyseliny salicylové v odpovědi rostlin rajčete na teplotní stres a infekci patogeny [rukopis] / Eva Formánková
  Additional Variant TitlesÚloha signálních drah oxidu dusnatého a kyseliny salicylové v odpovědi rostlin rajčete na teplotní stres a infekci patogeny
  Personal name Formánková, Eva (dissertant)
  Translated titleThe role of signalling pathways of nitric oxide and salicylic acid in responses of tomato plants to heat stress and pathogen infection
  Issue data2018
  Phys.des.103 s. (162572 znaků) : il., grafy, schémata, tab. + 1 disketa
  NoteVed. práce Marek Petřivalský
  Oponent Ivo Chamrád
  Another responsib. Petřivalský, Marek (thesis advisor)
  Chamrád, Ivo (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra biochemie (degree grantor)
  Keywords Teplotní stres * rostliny * oxid dusnatý * kyselina salicylová * heat-shock proteiny * reaktivní formy kyslíku * patogen * Heat stress * plants * nitric oxide * salicylic acid * reactive oxygen species * heat-shock proteins * pathogen
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programBiochemie
  Degreee disciplineBiochemie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221610-277053307.pdf05.5 MB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  00221610-ved-581650188.pdfPosudek vedoucího
  00221610-opon-922729731.pdfPosudek oponenta

  Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na studium vztahů mezi signálními molekulami ROS a RNS a hladinami heat-shock proteinů v reakci na stres vyvolaný zvýšenou teplotou, biotrofním patogenem a ošetření kyselinou salicylovou (SA) u rostlin S. lycopersicum cv. Micro-Tom. Literární rešerše shnuje aktuální poznatky o rostlinných odpovědích a obraně rostlin proti teplotnímu stresu, se zaměřením na úlohu HSP v rostlinách. Ke studiu této obsáhlé problematiky bylo využito metod Western blot k detekci heat-shock proteinů, měření aktivit enzymů podílejících se na metabolismu ROS a RNS a lokalizace ROS a RNS v listech mikroskopickými metodami s využitím příslušných barviv a fluorescenčních sond. V praktické části bylo zjištěno, že postřik roztokem SA v přítomnosti teplotního stresu zvyšuje produkci HSP70 oproti působení samotného teplotního stresu. Kyselina salicylová má také pozitivní vliv na nárůst hladin konstitutivních HSP70 a dokáže zintenzivnit produkci NO a ROS. Signální dráhy ROS a RNS hrají roli v aktivaci akumulace HSP a spolu s SA se podílejí na obranné odpovědi rostlin vůči abiotickým a biotickým stresům.The diploma thesis is directed to studies of relations between signal molecules ROS and RNS and levels of heat-shock proteins in reaction to stress of increased temperature, biotrophic pathogen and treatment with salicylic acid (SA) in plants of Solanum lycopersicum cv. Micro-Tom. A literary research includes actual knowledge about plant defence response to heat stress, mainly by accumulation of HSPs in plants. Methods of Western blot for detection of heat-shock proteins, measuring of activities of enzymes involved in metabolism of ROS and RNS and microscopy for localization of ROS and RNS in leafs with corresponding stains and fluorescent probes were used in the experimental part. It was found out that spraying plants with a solution of SA in the present of heat stress increases production of HSP70 in comparison to effects of heat stress alone. Salicylic acid also positively influences accumulation of constitutive HSP70 and it can intensify production of ROS and RNS. Signalling pathways of ROS and RNS play a role in activation of acumulation of HSPs and together with SA are involved in plant defence response to abiotic and biotic stresses.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.