Number of the records: 1  

Vliv všímavosti a osobnostních faktorů na akademickou prokrastinaci

 1. Title statementVliv všímavosti a osobnostních faktorů na akademickou prokrastinaci [rukopis] / Klára Seidlová
  Additional Variant TitlesVliv všímavosti a osobnostních faktorů na akademickou prokrastinaci
  Personal name Seidlová, Klára, (dissertant)
  Translated titleThe Effect of Mindfulness and Personality Traits on Academic Procrastination
  Issue data2018
  Phys.des.91 s. (175 433 znaků) + 1 zadání diplomové práce, 1 CD ROM
  NoteVed. práce Josef Kundrát
  Oponent Tomáš Dominik
  Another responsib. Kundrát, Josef (thesis advisor)
  Dominik, Tomáš (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords akademická prokrastinace * extraverze * neuroticismus * osobnostní faktory * otevřenost vůči zkušenosti * pětifaktorový model osobnosti * přívětivost * svědomitost * velká pětka * vlastnosti osobnosti * všímavost * academic procrastination * agreeableness * big five * conscientiousness * extraversion * five factor personality model * mindfulness * neuroticism * openess to experience * personality traits
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215164-300052264.pdf641.5 MB27.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00215164-ved-672153864.pdfPosudek vedoucího
  00215164-opon-558566434.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215164-prubeh-698361539.jpg23.10.201727.03.201819.06.20181Hodnocení známkou

  Cílem diplomové práce byla predikce vlivu všímavosti a osobnostních vlastností na akademickou prokrastinaci a explorace míry vztahu mezi všímavostí a prokrastinací a mezi pěti faktory osobnosti a prokrastinací. První část práce předkládá současné poznatky o prokrastinaci, vlastnostech osobnosti a všímavosti. Druhá část je zaměřena na vlastní výzkum. K měření úrovně akademické prokrastinace, všímavosti a osobnostních faktorů byly použity sebeposuzovací škály, zahrnující Layovu Škálu prokrastinace pro studenty (PSS), NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) a zkrácenou českou verzi Dotazníku pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ). Výzkummný soubor byl tvořen 166 studenty filozofických fakult českých vysokých škol ve věku od 18-30 let. Podle výsledků studie nebyl prokázán vztah mezi všímavostí a prokrastinací, avšak byl objeven silný negativní vztah mezi svědomitostí a prokrastinací. Všímavost se neprokázala jako významný prediktor prokrastinace, na druhou stranu se jejími vhodnými prediktory ukázaly být svědomitost a otevřenost vůči zkušenosti, které spolu vysvětlovali 54 % variability dané proměnné.The aim of the diploma thesis was to predict the effect of mindfulness and personality traits on academic procrastination and to discover the extent of relation between mindfulness and procrastination and between big five factors of personality and procrastination. The first part of the thesis deals with the present day knowledge of procrastination, big five factors of personality and mindfulness. The second part is focused on research. The level of academic procrastination, mindfulness and personality traits was measured by self-reporting scales, included Lay's Procrastination Scale for Student Populations (PSS), NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) and the shortened Czech version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ). The sample of the study consisted of 166 Czech university students from faculties of art aged 18-30. The result of the study showed, that there is no relationship between mindfulness and procrastination, however procrastination was negatively related to conscientiousness. Mindfulness did not prove to be a predictor of procrastination, on the other hand the best predictors of procrastination tend to be conscientiousness with openess to experience which explained 54 % variability of the examined variable.

Number of the records: 1