Number of the records: 1  

Bezdomovectví matek - opakovaných klientek azylových domů pro matky s dětmi

 1. Title statementBezdomovectví matek - opakovaných klientek azylových domů pro matky s dětmi [rukopis] / Marie Barabášová
  Additional Variant TitlesBezdomovectví matek - dlouholetých klientek azylových domů pro matky s dětmi
  Personal name Barabášová, Marie (dissertant)
  Translated titleHomeless mothers longtime clients of shelters for mother with children
  Issue data2018
  Phys.des.91 s. (118 918) + Příloha č. 1: Informovaný souhlas Příloha č. 2: Osnova rozhovoru
  NoteVed. práce Eva Klimentová. Oponent Jaroslav Šotola
  Another responsib. Klimentová, Eva (thesis advisor)
  Šotola, Jaroslav (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Bezdomovectví * azylové domy pro matky s dětmi * azylové domy * sociální vyloučení * životní dráha * Homelessness * shelters for mothers with children * shelters * social exclusion * life career
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineSociologie - Andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00219044-690265127.pdf841 MB29.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00219044-ved-459051740.docxPosudek vedoucího
  00219044-opon-734352637.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00219044-prubeh-875458141.docx07.06.201629.03.201801.06.20182Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zaměřuje na studium životních drah matek bez domova. Jejím cílem je popsání životních drah opakovaných klientek azylových domů pro matky s dětmi. V diplomové práci jsem si stanovila jednu výzkumnou otázku, na kterou chci nalézt odpověď: Jaké jsou podobnosti v životních drahách opakovaných klientek azylových domů pro matky s dětmi? Práce se současně zaměřuje také na odlišnosti v životních drahách žen. Pro zkoumání tohoto problému jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení stěžejních pojmů, které souvisí s tématem opakovaného pobytu matek s dětmi v azylových domech. Zabývám se v ní problematikou bezdomovectví, bezdomovectvím žen, azylovými domy a životní dráhou. V praktické části se zaměřuji na empirický výzkum. Je zde popsán průběh sběru dat, jejich analýza a interpretace výsledků. Jako hlavní techniku sběru dat jsem zvolila narativní rozhovor. Doplňkovou technikou byla obsahová analýza dokumentů. Výzkum ukázal, že přestože je životní dráha každé ženy specifická, objevují se v nich určité podobnosti. U zkoumaného vzorku žen se ukázalo, že má podobné rodinné zázemí, nachází se v obdobné partnerské situaci, má podobné představy o budoucnosti, stejné zkušenosti s hledáním bydlení a dokonce podobné životní krize.This master's thesis focuses on a study of life careers of homeless mothers. The aim of the thesis is to describe careers of repeat clients of shelters for mothers with children. The main research question of the thesis is what the similarities in careers of repeat clients of shelters for mothers with children are. At the same time, the thesis focuses on the distinctions in careers of the women. To examine this issue I chose a qualitative research method. The study is divided into two parts. Theoretical part focuses on explanation of key terms related to the topic of repeated residence of mothers with children in reception houses. In this part I deal with issues of homelessness, women´s homelessness, shelters and careers. In the practical part I focus on the empirical research. It describes the process of data collection, its analysis and interpretation of results. I chose the narrative interview as the main instrument for data collection. Content analysis of the documents was used as a complementary technique. The research showed that even thought the career of each woman is specific, they share certain similarities. The surveyed sample of women showed they come from a similar family background, their partner situation is similar, they share similar future expectations, they have similar experience in finding accommodation and even similar life crises.

Number of the records: 1