Number of the records: 1  

Analýza rozpočtů vybraných obcí z hlediska druhu příjmů

 1. Title statementAnalýza rozpočtů vybraných obcí z hlediska druhu příjmů [rukopis] / Adam Kauer
  Additional Variant TitlesAnalýza rozpočtů vybraných obcí z hlediska druhu příjmů
  Personal name Kauer, Adam, 1992- (dissertant)
  Translated titleAnalysis of Selected Municipal Budgets in Terms of the Kind of Income
  Issue data2018
  Phys.des.68 s. (132 671 znaků)
  NoteVed. práce Pavel Matoušek. Oponent Michael Kohajda
  Another responsib. Matoušek, Pavel (thesis advisor)
  Kohajda, Michael, 1981- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords finanční právo * rozpočtové právo * obecní rozpočty * rozpočtové zásady * rozpočtový proces * rozpočtové určení daní * zákon o rozpočtovém určení daní * příjmy obecních rozpočtů * sdílené daně * daň z nemovitých věcí * místní poplatky * financial law * budgetary law * municipal budgets * budgetary principles * budget process * budgetary determination of taxes * budgetary determination Act * incomes of the municipalities * shared taxes * real estate tax * local charges
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217740-543437867.pdf151.3 MB29.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00217740-ved-741972561.docPosudek vedoucího
  00217740-opon-604676940.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217740-prubeh-624878993.pdf31.03.201629.03.201830.05.20181Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce z oblasti finančního práva se zabývá problematikou rozpočtových příjmů vybraných obecních rozpočtů. Zaměřuje se především na příjmy z tzv. sdílených daní, z výnosu daně z nemovitých věcí a z místních poplatků. Počáteční část práce obsahuje úvod do rozpočtové problematiky a zabývá se právní úpravou analyzovaných druhů příjmů a jejich rozpočtovým určením. V následující praktické části práce jsou analyzovány sledované druhy příjmů v rozpočtech pěti reprezentativních obcí. Dále pak tato část práce srovnává v samostatné kapitole příjmy ze sdílených daní širšího vzorku padesáti obcí, kdy jsou jednotlivé obce rozřazeny do pěti různě velkých velikostních kategorií. Cílem práce je vyhodnotit dopady právní úpravy rozpočtového určení tzv. sdílených daní na rozpočty různě velkých obcí a navrhnout případné úpravy de lege ferenda. Práce taktéž zkoumá, jak jednotlivé obce využívají zákonných nástrojů jim svěřených k navýšení příjmů plynoucích z výnosu daně z nemovitých věcí a z místních poplatků.This diploma thesis deals with financial law area and is engaged in budgetary income issues of selected municipal budgets. Primarily it is focused on incomes from so-called shared taxes, real estate tax, and local charges. Initial theoretical part of this diploma thesis contains an introduction to the budgetary field and contains the law modification of analyzed kinds of different incomes and their budgetary determination. In the following practical part, there are analyzed monitored kinds of income in budgets of five representative municipalities. Furthermore, this part of the thesis compares incomes of shared taxes concerning wider sample of fifty municipalities in a special chapter, where there are individual municipalities divided into five diversely sized categories. The aim of the thesis is to evaluate the impact on law adjustments of budgetary determination of taxes to diversely sized municipalities and suggest prospective adjustments de lege ferenda. The thesis deals with how individual municipalities make use of legal implements which are entrusted to increase incomes resulting from tax regulations from real estate tax and local charges.

Number of the records: 1