Number of the records: 1  

Aktuální otázky otcovství

 1. Title statementAktuální otázky otcovství [rukopis] / Jan Mrnuštík
  Additional Variant TitlesAktuální otázky otcovství
  Personal name Mrnuštík, Jan, (dissertant)
  Translated titleCurrent paternity issues
  Issue data2017
  Phys.des.46 s. (95 938 znaků)
  NoteVed. práce Lenka Westphalová
  Oponent Milana Hrušáková
  Another responsib. Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Hrušáková, Milana, 1952- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Biologický otec * domněnky otcovství * otcovství * lhůta pro popření otcovství * popření otcovství * právní otec * sociální otec * souhlasné prohlášení * určení otcovství * Biological father * paternity presumptions * paternity * time for denial of paternity * denial of paternity * legal father * social father * affirmation * determination of paternity
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217407-542757435.pdf28699.2 KB17.07.2017
  PosudekTyp posudku
  00217407-ved-383741017.docxPosudek vedoucího
  00217407-opon-286027455.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217407-prubeh-461804284.pdf24.03.201617.07.201726.09.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce zpracovává aktuální nastavení institutu otcovství jak po hmotněprávní, tak i po procesněprávní rovině. Hlavní důraz klade na poměřování biologického, právního a sociálního otcovství ve světle aktuální právní úpravy, tak i judikatury českých soudů a ESLP v souladu s naplňováním základních lidských práv. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola obsahuje základní historický vývoj a prvotní nástin základních pojmů. Druhá kapitola mapuje problematiku určování otcovství. Třetí kapitola popisuje institut popírání otcovství. Čtvrtá kapitola pevně souvisí s dvěma předcházejícími, kdy navazuje na již popsanou hmotněprávní úpravou, vyložením nové procesněprávní úpravy.The diploma thesis deals with the current setting of the paternity institute both on the substantive and the procedural level. The main emphasis is placed on the measurement of biological, legal and social paternity in the light of current legislation, as well as the jurisprudence of the Czech courts and the European Court of Human Rights with respect for the fulfillment of fundamental human rights. The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter contains basic historical development and an initial outline of the basic concepts. The second chapter maps the issue of determining fatherhood. The third chapter describes the institute of denial of paternity. The fourth chapter is firmly related to the two previous ones, when it follows on the already described substantive modification, by releasing a new procedural law.

Number of the records: 1