Number of the records: 1  

Komparace obecní policie a Policie ČR

 1. Title statementKomparace obecní policie a Policie ČR [rukopis] / Aneta Langová
  Additional Variant TitlesKomparace obecní policie a Policie ČR
  Personal name Langová, Aneta, (dissertant)
  Translated titleThe comparison of the municipal police and the Police of the Czech Republic
  Issue data2017
  Phys.des.52 s. (116 007 znaků) + 1x CD
  NoteOponent Petra Melotíková. Ved. práce Martin Škurek
  Another responsib. Melotíková, Petra, 1981- (opponent)
  Škurek, Martin (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Diplomová práce * Univerzita Palackého * Právnická fakulta * Policie České republiky * obecní policie * komparace * zákon o policii * strážník * veřejné sbory * bezpečnost * veřejný pořádek * ochrana obyvatelstva * ozbrojené sbory * donucovací prostředky * zbraně * Diploma thesis * Palacky University * Faculty of Law * The Police of the Czech Republic * municipal police * comparisation * Act on the Police of the Czech Republic * constable of the municipal police * public corps * safety * public order * protection of population * armed forces * repressive instruments * arms
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00203857-976473567.pdf34570.9 KB30.06.2017
  PosudekTyp posudku
  00203857-ved-591062466.docxPosudek vedoucího
  00203857-opon-143221400.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00203857-prubeh-363011349.pdf31.03.201530.06.201705.09.20171Hodnocení známkou

  Tato kvalifikační práce je zaměřena na komparaci obecní policie a Policie České republiky. Zabývá se rozdíly v jejich vzniku, právní úpravě, působnosti a zejména v povinnostech a oprávněních. Speciální kapitola je věnována rozdílům v oprávnění k použití donucovacích prostředků, a to včetně zbraně. V tomto směru práce rovněž reflektuje zkušenosti a názory strážníků obecní policie a příslušníků Policie České republiky. Poslední kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Cílem práce bylo ověřit, zda mají strážníci obecní policie a příslušníci Policie České republiky stejná oprávnění a povinnosti. Rovněž zda jsou oprávněni použít tytéž donucovací prostředky, nebo zda je někdo z nich ve výběru donucovacích prostředků omezen. K dosažení zamýšleného cíle byla využita metoda deskriptivní, výkladu práva, individuálního ústního dotazování a komparace.This thesis is focused on comparison between the municipal police and The Police of the Czech Republic. It deals with the differences in their establishment, legal regulations, competence and especially in duties and authorizations. A special chapter is dedicated to the differences in authorization to use repressive instruments, including a weapon. In this respect, the work also reflects on the experiences and opinions of the constables of the municipal police and police officers of the Police of the Czech Republic. The last chapter is dedicated to considerations de lege ferenda. The aim of the thesis was to verify whether the constables of the municipal police and police officers of the Police of the Czech Republic have the same rights and duties. Also, whether they are entitled to use the same repressive instruments, or whether any of them is restricted in a choice of repressive instruments. To achieve the intended goal, the descriptive method, the interpretation of the law, the individual oral questioning and the comparison were used.

Number of the records: 1