Number of the records: 1  

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

 1. Title statementOchrana osobních údajů v rámci veřejné správy [rukopis] / Petra Melotíková
  Additional Variant TitlesOchrana osobních údajů v rámci veřejné správy
  Personal name Melotíková, Petra, 1981- (dissertant)
  Issue data2017
  Phys.des.198
  NoteVed. práce Pavel Mates
  Another responsib. Mates, Pavel, 1947- (školitel)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Soukromí * osobní údaj * citlivý údaj * zákon č. 101/2000 Sb. * o ochraně osobních údajů * souhlas * zpracování * Rada Evropy * Privacy * personal data * sensitive data * Act No. 101/2000 Coll. * On Personal Data Protection * consent * processing * Council of Europe
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programTeoretické právní vědy
  Degreee disciplineSprávní právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00118172-789431220.doc421.1 MB12.05.2017
  PosudekTyp posudku
  00118172-ved-848385229.pdfPosudek vedoucího
  00118172-opon-743238211.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00118172-prubeh-162286615.pdf18.12.200912.05.201707.12.2017S2

  Předkládaná dizertační práce Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy se zabývala několika okruhy otázek spojených s ochranou osobních údajů. Nejprve bylo předmětem zkoumání právo na ochranu soukromí, s důrazem na vysvětlení širších souvislostí a zasazení především do kontextu evropského práva. Ochrana osobních údajů úzce souvisí s právem na ochranu soukromí, přičemž jejich vzájemný vztah bude (mimo jiné) vysvětlen v předkládané práci. Dále byly vysvětleny jednotlivé aspekty kolize základních lidských práv. Posléze bylo přistoupeno k analýze jednotlivých aspektů ochrany osobních údajů, zejména s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Základními otázkami, kterými jsem se v práci zabývala, bylo: Jak je v České republice zajištěna ochrana osobních údajů zpracovávaných a uchovávaných při výkonu veřejné správy a lze přisvědčit názoru, že je ochrana osobních údajů dostatečně zajištěna právními předpisy? Odpovídá okruh osobních údajů získaných v rámci výkonu veřejné správy moderním trendům ve vývoji právní ochrany (vycházeje z analýzy právních předpisů a judikatury v evropském správním prostoru)? Je rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího správního soudu ve věcech práva na ochranu osobních údajů je shodná? V souvislosti s výše naznačenými problémovými okruhy práce jsem si stanovila hypotézu, kterou jsem ověřovala, ve znění. "Ochrana osobních údajů ve veřejné správě odpovídá zásadám ochrany stanovené mezinárodními dokumenty závaznými pro Českou republiku." Lze shrnout, že po podrobném zkoumání dané problematiky lze dojít k závěru, že právní úprava v České republice je ve shodě s právní úpravou na úrovni unijní i Rady Evropy a nikterak výrazně nevybočuje ze základního rámce ochrany osobních údajů, jak je mezinárodními dokumenty stanoven. Zřejmě nejzávažnější problematikou, která byla výše popsána, se jeví otázka kolize (konkurence) práva na ochranu osobních údajů a práva na informace. Analyzovány byly také prostředky právní ochrany, kterými se subjekt údajů může bránit před nezákonným zpracováním a shromažďováním dat. Na výzkumné otázky, formulované v úvodu této práce, lze v krátkosti odpovědět následovně: Ochrana osobních údajů je v České republice na vnitrostátní úrovni v souladu se standardy unijní legislativy, a to zejména prostřednictvím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Rozhodovací činnost Evropské soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ve věcech práva na ochranu osobních údajů je konstantní, se v zásadě potvrdila. Hypotéza, že ochrana osobních údajů ve veřejné správě odpovídá zásadám ochrany stanovené mezinárodními dokumenty závaznými pro Českou republiku, se potvrdila.The submitted dissertation work on The Personal Data Protection in Public Administration dealt with a number of issues related to the protection of personal data. The right to privacy was the first subject of the research with an emphasis on explaining the broader context and putting it primarily into the context of European law. Personal data protection is closely related to the right to privacy and their relationship will (among other things) be explained in the submitted work. Furthermore, the various aspects of the conflict of basic human rights have been explained. Finally, the analysis of individual aspects of personal data protection was undertaken, especially with respect to Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data. The basic questions I have dealt with in my work were the following ones: how is the protection of personal data processed and stored in the course of the public administration provided in the Czech Republic and can it be asserted that the protection of personal data is sufficiently ensured by law? Does the range of personal data collected in the course of public administration correspond to modern trends in the development of legal protection (based on an analysis of legal regulations and case law in the European administrative area)? Is the decision-making process of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in matters of the right to protection of personal data identical? I have determined the hypothesis which was verified as follows: "the protection of personal data in public administration corresponds to the principles of protection laid down by international documents legally binding on the Czech Republic." It is possible to sum up that, after a detailed examination of the issue the legislation in the Czech Republic is in accordance with the legal provisions at the level of the Union and the Council of Europe, and in no way deviates from the basic framework of personal data protection set out in international documents. Perhaps the most serious issue described above is the question of the collision (competition) of the right to protection of personal data and the right to information. Legal protection means to prevent the data from being illegally processed and collected were also analyzed. The research questions formulated at the beginning of this work can be summarized as follows: personal data protection in the Czech Republic at national level is in accordance with EU legislation, in particular through Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data. It was confirmed that the decision-making process of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the EU and the Supreme Administrative Court in respect of the right to the protection of personal data was constant. It was also confirmed that the hypothesis on the protection of personal data in public administration corresponded to the principles of protection laid down by international documents binding on the Czech Republic.

Number of the records: 1