Number of the records: 1  

Hranice ve výchově předškolních dětí v rodině

 1. Title statementHranice ve výchově předškolních dětí v rodině [rukopis] / Andrea Štěpánová
  Additional Variant TitlesHranice ve výchově předškolních dětí v rodině
  Personal name Plačková, Andrea (dissertant)
  Translated titleBoundaries in the upbringing of preschool children in the family
  Issue data2017
  Phys.des.84 s. (142 855 znaků). + Přepis rozhovoru, tazatelské schéma
  NoteVed. práce Zdenka Nováková
  Another responsib. Nováková, Zdenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Rodina * historie rodiny * její funkce * formy a problémy současné rodiny. Rodič * rodič jako vzor a rodič jako autorita. Komunikace mezi rodičem a dítětem * zásady správné komunikace. Předškolní dítě * předškolák v rodině * návyky a dovednosti předškolního dítěte. Výchova dítěte * hranice a pravidla ve výchově * Výchovné prostředky * odměna a trest. Výchovné styly v rodině a její různé druhy * Family * history of family * its functions * forms and problems of present families. Parent * parent as paragon and an authority. Communication between parents and child * principles of proper communication. Preschool child * preschooler in a family * habits and skills of a preschooler. Child education * boundaries and rules in education. Educational tools
  boundaries and rules in education. Educational tools * rewards and punishements. Educational styles in a family and its various types
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00219256-148629823.docx52197.9 KB20.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00219256-ved-869963452.docPosudek vedoucího
  00219256-opon-802348579.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00219256-prubeh-401013558.pdf05.02.201620.04.201715.05.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce se nazývá Hranice ve výchově předškolních dětí v rodině. Zabývá se vymezením pojmu rodina, její historií, vymezuje funkce rodiny a její formy a také problémy, se kterými se dnešní rodina potýká. Dále se věnuje rodičům obecně, ale i rodiči jako vzoru pro dítě a autoritě. Také věnuje pozornost komunikaci mezi rodičem a dítětem a uvádí zásady správné komunikace mezi nimi. Další kapitola obrací pozornost k předškolnímu dítěti, jeho potřebám v rodině a návykům a dovednostem. Výchova dítěte je názvem předposlední kapitoly, která se věnuje hranicím a pravidlům ve výchově, výchovným prostředkům a jejich rozdělení na odměnu a trest. Poslední kapitola se pak věnuje výchovným stylům v rodině a jejich jednotlivým druhům. Praktická část je zpracována za využití kvalitativních metod a to polostrukturovaného rozhovoru s deseti osobami dle jednotlivých kategorií.Disertation is called Boundaries in education of preschool children in family. Deals with terms family and its forms and also related problems, which the present family is facing. Further focuses on parents in general and also an authority and a paragon. Moreover focuses attention on communication between parents and children and specifies principles of a proper communication between parents and children. Following chapter turns attention to preschoolers, its needs, habits and skills. Education is the name of the next-to-last chapter, which deals with boundaries and rules in education, educational tools and its sorting to rewards and punishments. Very last chapter devotes to educational styles in families and its individual types. Practical part is proceed with usage of qualitate methods and this means a semistructered interview with ten persons based on individual cathegories.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.