Number of the records: 1  

Důkazní standard při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13

 1. Title statementDůkazní standard při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13 [rukopis] / Ondřej Leinweber
  Additional Variant TitlesDůkazní standard při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13
  Personal name Leinweber, Ondřej (dissertant)
  Translated titleThe standard of proof in proving of (in)validity of juridical act of the person acting in a mental disorder in the light of the Constitutional Court judgment case number I. ÚS 173/13
  Issue data2017
  Phys.des.59 s. (120 000 znaků) + 1 CD ROM
  NoteOponent Renáta Šínová. Ved. práce Klára Bartoníčková
  Another responsib. Šínová, Renáta (opponent)
  Bartoníčková, Klára, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords důkazní standard * míra důkazu * subjektivní a objektivní teorie míry důkazu * vysoká míra pravděpodobnosti na hranici jistoty (praktická jistota) * právní jednání * absolutní neplatnost právního jednání * duševní porucha * princip volného hodnocení důkazů * vnitřní přesvědčení soudce * znalecké posudky * anglosaská doktrína * princip dobré víry * účel civilního procesu * standard of proof * degree of proof * subjective and objective theory of the degree of proof * the high degree of probability on border of certainty (full conviction) * legal acts * absolute invalidity of legal acts * mental disorder * the principle of free evaluation of evidence * the internal conviction of judge * expert opinions * the Anglo-Saxon doctrine
  the Anglo-Saxon doctrine * the principle of good faith * the purpose of civil proceedings
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217441-975998150.pdf17982.7 KB23.03.2017
  PosudekTyp posudku
  00217441-ved-817303396.docPosudek vedoucího
  00217441-opon-668769136.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217441-prubeh-656978023.pdf24.03.201623.03.201709.06.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá problematikou důkazního standardu při prokazování (ne)platnosti právního jednání osoby jednající v duševní poruše ve světle nálezu Ústavní soudu sp. zn. I. ÚS 173/13. Cílem této práce je zejména za pomoci analýzy vybraných rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu objasnit, zda byl v judikatuře Nejvyššího soudu opravdu stanoven tak vysoký důkazní standard, jež shledal Ústavní soud ("bez jakéhokoliv náznaku pravděpodobnosti" či za skutkových okolností, které umožňují učinit "zcela jednoznačný skutkový závěr"). V této práci jsem si stanovil jako hlavní výzkumnou otázku: Platí, že se Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 173/13 dostatečně vypořádal s vývojem dosavadní právní nauky, rozhodovací a legislativní praxí v České republice, přičemž svými závěry, které neučinil na základě anglosaské doktríny, nezavedl tzv. objektivní teorii míry důkazu a neodchýlil se tímto výše citovaným nálezem od své vlastní dosavadní judikatury? Stranou však nezůstávají ani další související aspekty této problematiky, jako je například otázka samotného účelu civilního procesu a povahy institutu míry důkazu, požadavku na tvorbu vnitřního přesvědčení soudce či znalecké posudky. Dospěl jsem k závěru, že v judikatuře Nejvyššího soudu takto vysoký důkazní standard stanoven nebyl, avšak jsem shledal i nevhodným použití důkazního standardu, jež stanovil Ústavní soud ("vysoká míra pravděpodobnosti").The thesis deals with the issue of the standard of proof in proving of (in)validity of legal acts of the person acting in a mental disorder in the light of the Constitutional Court judgment case number I. ÚS 173/13. The aim of this thesis is to clarify through the analysis of selected decisions of the Supreme and Constitutional Court whether such a high standard of proof, that the Constitutional Court found ("without any trace of probability" or in circumstances allowing the court to make a "completely unambiguous factual conclusion"), was in judicature of the Supreme Court really prescribed. In this thesis, I set main research question worded as follows: Is it true that the Constitutional Court in its judgment case number I. ÚS 173/13 dealt with the development of existing legal doctrine, decision-making and legislative practice in the Czech Republic sufficiently, whereas due to its conclusions, which were not based on the Anglo-Saxon doctrine, Constitutional Court did not implement the so-called objective theory of the degree of proof and did not diverge from its own previous judicature by the above cited judgement? Other related aspects of this issue, such as the question of the purpose of civil proceedings, nature of the degree of proof, requirement to create of internal conviction of a judge or expert opinions, are also in focus of this thesis. In the end I concluded, that such a high standard of proof in the judicature of the Supreme Court was not implemented, however I also found improper to use the standard of proof introduced by the Constitutional Court ("high degree of probability").

Number of the records: 1