Number of the records: 1  

Komparace vybraných manželských překážek

 1. Title statementKomparace vybraných manželských překážek [rukopis] / Tomáš Hořín
  Additional Variant TitlesKomparace vybraných manželských překážek
  Personal name Hořín, Tomáš (dissertant)
  Translated titleComparison of Selected Diriment Impediments to Marriage
  Issue data2017
  Phys.des.48 s. + 1 CD ROM
  NoteOponent Monika Menke. Ved. práce Jiří Dvořáček
  Another responsib. Menke, Monika (opponent)
  Dvořáček, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra teorie práva a právních dějin (degree grantor)
  Keywords manželství * manželské překážky * kanonické právo * sekulární právo * CIC * CCEO * nedostatek věku * bigamie * překážka příbuzenství * marriage * diriment impediments to marriage * canon law * secular law * CIC * CCEO * lack of age * bigamy * impediment of relatives
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217369-441718735.pdf28899.8 KB07.03.2017
  PosudekTyp posudku
  00217369-ved-419768432.docxPosudek vedoucího
  00217369-opon-180139012.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217369-prubeh-197196570.pdf21.03.201607.03.201724.05.20171Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce na téma Komparace vybraných manželských překážek má za cíl zjistit míru odlišnosti úpravy jednotlivých manželských překážek v sekulární a kanonické úpravě. Za pomoci metody analytické komparace se práce zaměřuje na zjištění míry odlišností vybraných manželských překážek podle úprav sekulárního práva, CIC/1983 a CCEO. Při komparativním zkoumání zjišťuje, zda relativně nezávislé právní úpravy mají na sebe podstatný vliv při uzavírání manželství a také zda je manželství v církevním a soukromém právu vystavěno na stejných hodnotách, které by měly minimalizovat kolizi právních úprav. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola se věnuje popisně i analyticky pojetí manželství a stručně je charakterizuje podle sekulárního práva a právních úprav římskokatolické a řeckokatolické církve. Druhá kapitola se věnuje manželským překážkám obecně, jaký je jejich vliv na vznik a trvání manželství, zejména jaké následky způsobuje daná překážka. Dále se zabývá, zda, kdy a jak je možno sanovat danou vadu manželství. Stěžejní pro tuto práci je třetí kapitola, která se zabývá komparací vybraných manželských překážek. Tato kapitola je rozdělena na tři části, každá část se věnuje vybrané manželské překážce.The aim of this diploma thesis Comparison of Selected Diriment Impediments to Marriage, is to determine the level of differences between individual matrimonial impediments in secular and canon law. Using the analytical method of comparison, this thesis focuses on determining the level of differences between selected diriment impediments to marriage under secular law, CIC/1983 and CCEO. During the comparative researching, this thesis examines whether autonomous legislations influence each other significantly when entering into a marriage and whether the marriage is based on the same values in canon as well as secular law, which would minimalize the conflict of legislations. This thesis is divided into three chapters. The first chapter addresses the concept of marriage (descriptively, analytically) and shortly defines marriage in terms of secular law, CIC and CCEO. The second chapter deals with diriment impediments to marriage in general and how these impediments affect the establishment and duration of a marriage. Especially, it focuses on which consequences each matrimonial impediment incurs. Finally, it is concerned with whether, when and how the impediment can be remedied. The third chapter represents a crucial part of the thesis which is concerned with the comparison of selected matrimonial impediments. This chapter is divided into three parts while each of them concentrates on a particular impediment.

Number of the records: 1