Number of the records: 1  

Multikulturní výchova a její využití v MŠ

 1. Title statementMultikulturní výchova a její využití v MŠ [rukopis] / Soňa Grešová
  Additional Variant TitlesMultikulturní výchova a její využití v MŠ
  Personal name Grešová, Soňa (dissertant)
  Translated titleMulticultural education and its use in kindergarten
  Issue data2017
  Phys.des.81 s. (140 917 znaků) : grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Alena Vavrdová
  Another responsib. Vavrdová, Alena, 1960- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords diplomová práce * multikulturní výchova * multikulturalismus * multikulturalita * dítě * předškolní zařízení * mateřská škola * předškolní vzdělávání * metody * osobnost pedagoga * národ * národnost * národnostní menšina * etnikum * etnická příslušnost * etnické vědomí * etnicita * kultura * asimilace * integrace * akulturace * školní dokumenty * legislativa * dotazník * výzkum * diploma thesis * multicultural education * multiculturalism * child * pre-school * kindergarten * preschool education * methods * personality of the teacher * nation * nationality
  nationality * ethnic minority * ethnic * ethnicity * ethnic consciousness * culture * assimilation * integration * acculturation * school documents * legislation * questionnaire * research
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215404-945126961.pdf193.2 MB12.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00215404-ved-116048394.docxPosudek vedoucího
  00215404-opon-199437195.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215404-prubeh-927518335.pdf08.01.201612.04.201715.05.20172Hodnocení známkou

  Zaměření této diplomové práce se týká multikulturní výchovy jako prostředku podporujícího rozvoj dítěte žijícího v současném multikulturním světě. Hlavní myšlenkou je upozornit na potřebnost a přínosnost zapojování prvků multikulturní výchovy do výchovně-edukačních procesů v předškolním zařízení. Práce zahrnuje rozmanitou nabídku základních pojmů, metod a poznatků, jejichž prostřednictvím může předškolní pedagog dětem blíže představit život v multikulturní společnosti a vést děti k pozitivním přístupům v oblasti multikulturality. Děti se naučí vnímat a chápat odlišnosti a jinakosti jako přirozený jev lidstva. Součástí diplomové práce je empirický výzkum s dotazníkovým šetřením.The focus of this thesis relates to multicultural education as a means of fostering the development of a child living in today's multicultural world. The idea is to highlight the necessity and merits of engaging elements of multicultural education into the educational-educational processes in pre-school facilities. Work includes a diverse range of fundamental concepts, methods and knowledge, through the preschool teacher for children closer to imagine life in a multicultural society and lead children to positive approaches in the area of multiculturalism. Children learn to perceive and understand the differences and otherness as a natural phenomenon of mankind. The thesis is empirical research with questionnaires.

Number of the records: 1