Number of the records: 1  

Populační a stanovištní charakteristika zvonku vousatého (Campanula barbata) v oblasti alpinského bezlesí Hrubého Jeseníku

 1. Title statementPopulační a stanovištní charakteristika zvonku vousatého (Campanula barbata) v oblasti alpinského bezlesí Hrubého Jeseníku [rukopis] / Alena Šillerová
  Additional Variant TitlesPopulační a stanovištní charakteristika zvonku vousatého (Campanula barbata) v oblasti alpinského bezlesí Hrubého Jeseníku
  Personal name Šillerová, Alena (dissertant)
  Translated titleSelected population atributes and habitat demands of Campanula barbata at the alpine belt of the Hruby Jesenik Mts
  Issue data2016
  Phys.des.vii, 33 s. (59 106) : il., grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Miroslav Zeidler
  Oponent Marek Banaš
  Another responsib. Zeidler, Miroslav, 1970- (thesis advisor)
  Banaš, Marek, 1976- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords Campanula barbata * ekobiologie * fenofáze * Hrubý Jeseník * Campanula barbata * ekobiologie * phenophase * Hrubý Jeseník Mts
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineOchrana a tvorba životního prostředí
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00214762-408216166.pdf221.2 MB13.05.2016
  PosudekTyp posudku
  00214762-ved-459412458.pdfPosudek vedoucího
  00214762-opon-341199839.docPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-EKO/495 (PřF-KBO)3134520544PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Práce se zabývá populační a stanovištní charakteristikou zvonku vousatého (Campanula barbata) v oblasti alpinského bezlesí Hrubého Jeseníku. Monitoring probíhal na 14 lokalitách v letech 2013-2015, k tomu byly dále použity historická data z let 1998-2000. Na všech lokalitách byli spočítáni jedinci C. barbata v různých stádiích fenofáze (kvetoucí, nekvetoucí, poupata a odkvetlí). Fytocenologické snímkování na zájmových lokalitách proběhlo v roce 2015, navíc proběhlo snímkování také na nových čtyřech lokalitách ve stejné oblasti a na Králickém Sněžníku. V rámci srovnání získaných dat byl zjištěn rozdíl v početnosti jedinců ve všech fenofázích, zejména signifikantní byl rozdíl v početnosti při srovnání jednotlivých let. Podle GLM analýzy nebyla zjištěna afinita druhu ke sledovaným parametrům prostředí (půdní reakce, vlhkost, světlo, teplota, zásobení stanoviště dusíkem). Můžeme však usuzovat, že C. barbata se vyskytuje mezi druhy z podmáčených luk a horských smrčin. Nejbohatší lokality byly na rozhraní lesní a luční vegetace. Z výsledků práce vyplývá, že C. barbata se vyskytuje nejčastěji při horní hranici lesa, kde nalézá ideální podmínky.Thesis deals with selected population atributes and habitat demands of Campanula barbata at the alpine belt of the Hrubý Jeseník Mts. Localities (14) were monitored in 2013-2015, there to were used historical data in 1998-2000. On all localities individuals of C. barbata in a different phenophase were counted (flowering, non-flowering, buds and past flowering). Phytocenological surveys on the localities were done in 2015, in addition phytocenological surveys were done also on the four new localities (within the same area and Králický Sněžník). In a comparison of the data from this study between localities, was found the difference in the numbers of individuals in all phenophase, especially significant difference was in numbers when compared to individual years. According GLM analysis was not detected affinity of species to monitored parameter of environment (soil reaction, moisture, light, temperature, nitrogen supply). However, we can assume that C. barbata occurs between species of waterlogged meadows and mountain spruce forests. The richest localities were on the border of forest and meadow vegetation. The results of this work show, that C. barbata occurs most often near the upper timberline where it finds the ideal conditions.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.