Number of the records: 1  

Aplikace metod tržního oceňování na příkladu vodní eroze půdy v České republice

 1. Title statementAplikace metod tržního oceňování na příkladu vodní eroze půdy v České republice [rukopis] / Darina Hanusková
  Additional Variant TitlesAplikace metod tržního oceňování na příkladu vodní eroze půdy v České republice
  Personal name Hanusková, Darina (dissertant)
  Translated titleApplication of market valuation methods using the example of water erosion of soil in the Czech Republic
  Issue data2016
  Phys.des.50 s., 8 příloh : mapy, grafy, tab.
  NoteVed. práce Bořivoj Šarapatka. Oponent Richard Pospíšil
  Another responsib. Šarapatka, Bořivoj, 1959- (thesis advisor)
  Pospíšil, Richard, 1969- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ekologie a životního prostředí (degree grantor)
  Keywords degradace půdy * ekonomické škody * investice * návratnost * protierozní opatření * degradation the land * economic damages * profitability * payback * anti-erosive measures
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programEkologie a ochrana prostředí
  Degreee disciplineEkologie a ochrana životního prostředí
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00213977-739467062.pdf61.9 MB09.05.2016
  PosudekTyp posudku
  00213977-ved-485047756.pdfPosudek vedoucího
  00213977-opon-916660608.docxPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-EKO/469 (PřF-KBO)3134520526PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  V současnosti je eroze nejzávažnějším degradačním faktorem ohrožujícím půdu nejen v České republice, ale i celosvětově. Zemědělská půda je na území České republiky nejvíce ohrožena vodní erozí. Významným způsobem ochrany půdy před touto degradací je zavedení účinných protierozních opatření. Podpora jejich zavedení spočívá v ocenění vlivu vodní eroze půdy a zhodnocení rentability investice vynaložené na tato opatření. Práce navazuje na výzkum týmu pana profesora Bořivoje Šarapatky, který proběhl v letech 2006 až 2010. V rámci práce byl zhodnocen vliv vodní eroze půdy u dvou lokalit, a to Archlebov a Velké Hostěrádky, kde je vliv eroze nejvýznamnější. Pro ocenění tohoto vlivu zde byla použita jedna z metod odhalených preferencí, metoda tržního oceňování. Byly vyčísleny ekonomické škody způsobené snížením výnosnosti pěstovaných zemědělských plodin a spočítány investiční a provozní náklady na navržená protierozní opatření po dobu 20 let. Na závěr bylo provedeno ekonomické hodnocení navržené investice pomocí metod čisté současné hodnoty investice a diskontované doby návratnosti investice. Z výsledků je patrné, že je zde vliv vodní eroze znatelný a dochází k významným ztrátám výnosnosti zemědělských plodin, a tím i celkových výnosů. Z hlediska ekonomické rentability investice do protierozních opatření vychází výsledky lépe u lokality Archlebov, nicméně je potřeba brát v úvahu, že lokalita Velké Hostěrádky se specializuje na ekologické zemědělství a navržená protierozní opatření by tak bylo potřeba podpořit jednorázovou či pravidelnou dotací.Nowadays erosion is the most serious degradation factor which endangers the soil not only in the Czech Republic but also all over the world. The agricultural land in the Czech Republic is the most endangered by water erosion. Very important way how to protect the land from this degradation is to take the effective anti-erosive measures. Support for their implementations depends on the appreciating of the influence of the water soil erosion and the profitable investment in these measures. The thesis follows in Prof. Bořivoj Šarapatka´s team research that took place in 2006 2010. Under the work there was the evaluation of the water soil erosion in two areas Archlebov and Velké Hostěrádky where is the erosion influence the most important. For evaluation of this influence there was applied one of the revealed preference method market value method. Economic damages caused by reduction of productivity of arable crops were expressed in numbers and capital expenditure and running costs for suggested anti-erosive measures for 20 years were counted. Finally, economic evaluation of the suggested investment by using methods of clear present investment value and discount payback period was made. From the results it´s apparent that there is a noticeable influence of the water erosion and it causes the considerable losses of crop productivity and profit as well. From the point of view of economic investment profitability for anti-erosive measures the results are better in the area Archlebov, nevertheless it is necessary to take in consideration that the area Velké Hostěrádky specializes in organic farming and suggested anti-erosive measures should be supported by one-time or block grant.