Number of the records: 1  

Abaelardova intencionální etika

 1. Title statementAbaelardova intencionální etika [rukopis] / Jakub Ondrášek
  Additional Variant TitlesAbaelardova intencionální etika
  Personal name Ondrášek, Jakub (dissertant)
  Translated titleAbaelard's Intentionalist Ethics
  Issue data2016
  Phys.des.95 : il., mapy
  NoteVed. práce Tomáš Nejeschleba
  Oponent Jozef Matula
  Another responsib. Nejeschleba, Tomáš, 1972- (thesis advisor)
  Matula, Jozef (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra filozofie (degree grantor)
  Keywords záměr * vina * hřích * nenáležité jednání * vůle * čin * odpovědnost * intention * guilt * sin * inappropriate act * will * act * responsibility
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilozofie
  Degreee disciplineFilozofie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00210565-999407053.pdf241.7 MB04.05.2016
  PosudekTyp posudku
  00210565-ved-806073838.pdfPosudek vedoucího
  00210565-opon-995262732.pdfPosudek oponenta

  Práce se zabývá problematikou viny se zřetelem k etické koncepci Petra Abaelarda. Pokouší se tak zodpovědět na otázky: V čem spočívá morální odpovědnost? Lze vinu hodnotit výhradně na základě vnějších činů? Nakolik je tato odpovědnost součástí subjektivního rozhodování? Výklad se snaží rekonstruovat vývoj klíčových kategorií, které byly pro Abaelardovu etickou koncepci rozhodující. Z těchto důvodů je první kapitola věnována historickým souvislostem. Snaží se tak vysvětlit motivy vedoucí k oživení etiky. Druhá kapitola se pokouší reflektovat vlivy. Zejména sv. Augustina a stoicismu. Poslední pasáž se zabývá systematickou analýzou základních Abaelardových pojmů. Konceptuální analýza se tak primárně soustřeďuje na kategorie Abaelardova díla Scito te ipsum.The work deals with issues of guilt with regard to the ethical concept of Peter Abaelard´s. Thus attempts to answer the questions: What is the moral responsibility? We can blame evaluated solely on the basis of external action? To what extent is this part of the responsibility subjective decision? Interpretation of trying to reconstruct the evolution of key categories that were to Abaelard´s ethical conception decisive. For these reasons, the first chapter is devoted to a historical context. It seeks to explain the motives leading to the recovery of ethics. The second chapter tries to reflect influences. Especially St. Augustine and stoicism. The last passage deals with the systematic analysis of basic Abaelard´s concepts. Conceptual analysis and focuses primarily on the category Abaelardova works Scito te ipsum.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.