Number of the records: 1  

Paternitní spory

 1. Title statementPaternitní spory [rukopis] / Michaela Vohralíková
  Additional Variant TitlesPaternitní spory
  Personal name Vohralíková, Michaela (dissertant)
  Translated titlePaternity disputes
  Issue data2016
  Phys.des.59 s. (119 896 znaků) + CD ROM
  NoteVed. práce Lenka Westphalová. Oponent Milana Hrušáková
  Another responsib. Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Hrušáková, Milana, 1952- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Paternitní spory * rodičovství * evropský standard * otcovství * domněnka otcovství * určení otcovství * popření otcovství * zájem dítěte * souhlasné prohlášení * asistovaná reprodukce * zrušení popěrného práva nejvyššího státního zástupce * popěrné právo dítěte * popěrné právo domnělého otce * prodloužení popěrné lhůty * právní otec * biologický otec * sociální otec * Paternity disputes * parenthood * paternity * European standard * paternity * presumption of the paternity * establishing of paternity * paternity denial * interest of the child * declaration of consent * assisted reproduction * cancel the denial right of attorney * the denial right of child
  the denial right of child * the denial right of putative father * extension of the deadline to denial paternity * legal father * biological father * social father
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00203252-248192054.pdf14699.1 KB28.10.2016
  PosudekTyp posudku
  00203252-ved-388129853.docxPosudek vedoucího
  00203252-opon-691891225.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00203252-prubeh-464788603.pdf31.03.201528.10.201609.02.20171Hodnocení známkou

  V diplomové práci na téma "Paternitní spory" se autorka věnuje problematice určování a popírání otcovství s důrazem na změny, kterých doznal právní řád v důsledku právní úpravy obsažené v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, která zní: Je aktuální právní úprava určování a popírání otcovství již dostatečně efektivní a odpovídá evropským standardům, nebo se má ještě kam vyvíjet? Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly. V první kapitole je čtenář seznámen s obecnými základními pojmy, jako je dítě, matka, otec, rodičovství a evropské standardy. Druhá kapitola je věnována popisu koncepcí čtyř vyvratitelných právních domněnek, dle kterých právní řád ČR určuje otcovství muže k dítěti. Třetí kapitola se věnuje problematice popírání těchto domněnek a také kritizuje nezakotvení popěrného práva dítěte do právního řádu ČR. Obě tyto kapitoly obsahují také komparaci aktuální právní úpravy a předchozí právní úpravy a současně i zhodnocení těchto změn a věnuje se i úvahám de lege ferenda. Čtvrtá kapitola se věnuje procesním zvláštnostem, které vykazují paternitní spory v porovnání s klasickým sporným řízení. V páté kapitole je řešen vliv mezinárodních a lidsko právních úmluv a judikatury Evropského soudu pro lidská práva na právní řád ČR. Tyto tendence a vliv jsou následně demonstrovány na třech významných judikátech ESLP.This master thesis deals with the "Paternity disputes". The author of this paper focuses on the issue of filiation and denial of paternity with the emphasis on the recent changes of Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.) and related Code of Special Civil Procedure (Act no. 292/2013 Coll.). The aim is to answer the following research question: Is the current legislation of filiation and denial of paternity sufficiently effective and complies with the European standards or is there still a room for improvement? The thesis is divided into five chapters which are further divided into subsections. First chapter introduces the general key words such as child, mother, father, parenthood and the European standards. The second chapter describes the concept of four rebuttable presumptions which determine paternity from the point of view of Czech law. The third chapter is about denying these assumptions and criticizing children's denial rights omitted by the Czech law. Both mentioned chapters also include a comparison between the current legislation and the previous legislation as well as an evaluation of these changes and last of all they focus on "lex ferenda". The fourth chapter is devoted to procedural peculiarities that show paternity disputes in comparison with conventional contentious jurisdiction. The fifth chapter deals with the impact of international and civil rights conventions and the practice of the European Court of Human Rights on the Czech law. These trends and impacts are demonstrated on three major cases solved by the European Court of Human Rights.

Number of the records: 1