Number of the records: 1  

(Nicht) Alles ist Freud. Die Interaktionen zwischen Psychologie und Literaturanalyse

 1. Title statement(Nicht) Alles ist Freud. Die Interaktionen zwischen Psychologie und Literaturanalyse [rukopis] / Kateřina Hanáková
  Additional Variant Titles(Nicht) alles ist Freud. Die Interaktionen der Psychologie und der Literaturanalyse
  Personal name Hanáková, Kateřina (dissertant)
  Translated title(Not) everything is Freud. The Interactions of Psychology and Literature Analysis
  Issue data2016
  Phys.des.75 s. (127 883 znaků) + CD ROM
  NoteOponent Milan Horňáček
  Ved. práce Jörg Krappmann
  Another responsib. Horňáček, Milan, 1977- (opponent)
  Krappmann, Jörg, 1965- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Sigmund Freud * Jacques Lacan * Psychoanalyse * Literaturanalyse * Diskursanalyse * Poststrukturalismus * Hermeneutik * Sprachphilosophie * Manfred Frank * Existenzielle Psychologie * Logotherapie * Viktor Emil Frankl * Jakob Julius David * Die Hanna / psychoanalýza * diskurzivní analýza * hermeneutika * filozofie jazyka * existenciální psychologie * logoterapie * Sigmund Freud * Jacques Lacan * Psychoanalysis * Literary Analysis * Discours Analysis * Poststructuralism * Hermeneutics * Analytical Philosophy * Manfred Frank * Existential Psychology * Logotherapy * Viktor Emil Frankl * Jakob Julius David
  Jakob Julius David * Die Hanna
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageněmčina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineNěmecká filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00192104-523203728.pdf52798.9 KB22.08.2016
  PosudekTyp posudku
  00192104-ved-711377452.pdfPosudek vedoucího
  00192104-opon-127392842.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00192104-prubeh-899826459.pdf21.03.201622.08.201631.08.20161Hodnocení známkou

  Práce sleduje historický vývoj interakce mezi psychoanalýzou a literární analýzou. Vysvětluje rozdíly v psychoanalytickém pojetí Sigmunda Freuda a Jacqua Lacana, jehož východiska se překrývají s východisky (post)strukturální filozofie a diskurzivní teorie. Cílem práce je poukázat na to, že metodologie literární analýzy vycházející z kombinací těchto všech teorií nabízí mnohdy chaotickou, redukcionistickou a dehumanizující perspektivu nazírání na literární text. To je názorně předvedeno na novele německo-moravského autora Jakoba Julia Davida Die Hanna. Následně je nabídnuta nová perspektiva, která propojuje psychologické a hermeneutické uvažování. Logoterapie a existenciální analýza Viktora Emila Frankla, zakladatele třetí vídeňské školy psychoterapie a kritika psychoanalytického myšlení staví totiž stejně jako hermeneutický přístup na předpokladu autonomní existence subjektu a smyslu Frankl i hermeneutika hovoří o člověku a jeho přirozené tendenci k nalézání a prožívání smyslu, ať už je to v literárním textu, nebo v životě jako takovém.The work follows the historical development of the interaction between psychoanalysis and literary analysis. It explains the differences in the psychoanalytic concept of Sigmund Freud and of Jacques Lacan, whose theoretical starting points overlap with the starting points of (post)structural philosophy and discursive theories. The goal is to point out that the methodology of literary analyses based on a combination of these all theories offers often a chaotic, reductionist, and dehumanizing perspective of the literary text. This is demonstrated on the novel of the German-Moravian author Jakob Julius David Die Hanna. Then, a new perspective that links psychological and hermeneutical reasoning is offered. Logotherapy and existential analysis of Viktor Emil Frankl, the founder of the third Vienna School of Psychotherapy and the critique of psychoanalytic thinking, just as the hermeneutical approach, postulates the autonomous existence of the subject and the meaning; Both Frankl and hermeneutics talk about the man and his natural tendency to find and to experience the meaning, whether it's in the literary text, or in life itself.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.