Number of the records: 1  

Informovaný souhlas pacienta

 1. Title statementInformovaný souhlas pacienta [rukopis] / Lenka Švarcová
  Additional Variant TitlesInformovaný souhlas pacienta
  Personal name Švarcová, Lenka (dissertant)
  Translated titleInformed consent of the patient
  Issue data2016
  Phys.des.55 s. (95 928 znaků)
  NoteOponent Vendula Bryxová
  Ved. práce Tomáš Tintěra
  Another responsib. Bryxová, Vendula (opponent)
  Tintěra, Tomáš, 1984- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords informovaný souhlas pacienta * smlouva o péči o zdraví * autonomie vůle * právo na sebeurčení * poučení * právo nevědět * souhlas jako právní jednání * forma souhlasu * odvolání souhlasu * osoby nezpůsobilé * stav nouze * negativní revers * nejlepší zájem dítěte * informed consent of the patient * medical treatment agreement * autonomy of will * right to self-determination * lessons * the right not to know * consent as a legal act * form of the consent * withdrawal of the consent * incompetent persons * state of emergency * negative reverse * the best interest of the child
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190300-245239422.pdf32464 KB05.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00190300-ved-220658483.pdfPosudek vedoucího
  00190300-opon-827094453.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190300-prubeh-915047946.pdf31.03.201405.04.201613.06.20162Hodnocení známkou

  Informovaný souhlas pacienta je pojmem medicínského práva, který legitimizuje zásah do tělesné integrity člověka. Je vyjádřením autonomie vůle jednotlivce a jeho práva na sebeurčení. Cílem této práce je analýza právní úpravy informovaného souhlasu v České republice a některých souvisejících aspektů. Tato práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola je věnována vztahu mezi lékařem a pacientem a právní úpravě smlouvy o péči o zdraví v občanském zákoníku. V druhé kapitole nalezneme komplexní přehled vnitrostátní i mezinárodní právní úpravy informovaného souhlasu s důrazem na Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, zákon o zdravotních službách, občanský zákoník a jejich vzájemný vztah. Kapitola třetí se zaobírá obsahem a náležitostmi informovaného souhlasu. Čtvrtá kapitola se týká osob, které jsou pro udělení souhlasu nezpůsobilé, a to buď v důsledku svého zdravotního stavu, omezené svéprávnosti nebo nezletilosti. Poslední kapitola je zaměřena na tzv. negativní revers (tj. písemné prohlášení či záznam o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb), jeho obsah a náležitosti. Dále jsou zde zmíněny situace, kdy souhlasu není třeba a řešena je také problematika udělování informovaného souhlasu či nesouhlasu za nezletilého pacienta s ohledem na nejlepší zájem dítěte.Informed consent of the patient is the concept of Medical Law, which legitimizes intervention to physical integrity of a human being. It is the expression of the autonomy of will of individuals and their right to self-determination. The aim of this study is to analyse the informed consent legislation in the Czech Republic and some related aspects. This thesis is divided into five main chapters. The first chapter is devoted to the relationship between doctor and patient and medical treatment agreement legislation in the Civil Code. In the second chapter we can find a complex summary of national and international informed consent legislation with an emphasis on Convention on Human Rights and Biomedicine, Health Services Act, Civil Code and their mutual relationship. Chapter Three deals with the contents and conditions of informed consent. The fourth chapter concerns with persons who are incompetent or unable to give consent themselves either because of their health condition, limited legal capacity or minority. The last chapter focuses on the negative reverse (i.e. written statement or record of refusal to provide medical services), its contents and requirements. There are also mentioned situations where consent is not necessary and the issue of granting informed consent or informed refusal for the minor patient considering the best interest of the child.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.