Number of the records: 1  

Úspěšnost a spokojenost vysokoškolského studenta a jejich souvislost s osobnostními faktory a zvládacími strategiemi

 1. Title statementÚspěšnost a spokojenost vysokoškolského studenta a jejich souvislost s osobnostními faktory a zvládacími strategiemi [rukopis] / Jitka Josífková
  Additional Variant TitlesÚspěšnost a spokojenost vysokoškolského studenta a jejich souvislost s osobnostními faktory a zvládacími strategiemi
  Personal name Josífková, Jitka (dissertant)
  Translated titleSuccess and satisfaction undergraduate student and their relation to personality factors and coping strategies
  Issue data2015
  NoteVed. práce Josef Konečný
  Another responsib. Konečný, Josef (školitel)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords osobnostní faktory * stres * copingové strategie * vysokoškolští studenti * studijní úspěšnost a spokojenost * personality factors * stres * coping strategies * university student * satisfaction and success at college
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePedagogická psychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00187536-124425246.pdf72 MB30.11.2015
  PosudekTyp posudku
  00187536-ved-916608814.docxPosudek vedoucího
  00187536-opon-986027397.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00187536-prubeh-798668504.jpg10.12.200830.11.201505.04.2016S2

  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vysokoškolských studentů. Hlavním cílem naší práce bylo objasnit a popsat multidimenzionální podmíněnost studijní úspěšnosti a spokojenosti (well-being) vysokoškolského studenta. Upřesnit, které z vybraných faktorů mají největší váhu pro prožívání studia jako kontinuálně uspokojujícího a úspěšného. Prožitek jednorázového studijního úspěchu i dlouhodobě vnímané studijní úspěšnosti úzce souvisejí se situací zkoušky, která představuje hlavní kritérium úspěchu (relativně objektivní) ve smyslu uspěl-neuspěl. V kvantitativní části našeho výzkumu se proto zaměřujeme na situaci zkoušky, kterou je možné poměrně objektivně považovat za náročnou a stresující. V opakovaných, více či méně náročných situacích zkoušek, sehrávají klíčovou roli vnitřní osobnostní a postojové proměnné na straně studenta. Ty v konečném důsledku rozhodují o jeho prospěchu, sebepojetí, spokojenosti, o jeho osudu. Pomocí dotazníkového šetření se snažíme podrobně rozkrýt souvislosti mezi vybranými vnitřními proměnnými a studijní úspěšností a spokojeností. Zaměřili jsme se v našem výběru na následující proměnné: osobnostní charakteristiky (dle struktury NEO FFI), vědomí vlastní sebeúčinnosti (self-efficacy), strategie zvládání stresu (dle SVF 78), míra prožívaného stresu před zkouškou (na rovině fyzické, emoční a behaviorální). Výzkum je kombinací přístupu kvantitativního opírajícího se hlavně o rozbor korelací mezi proměnnými a kvalitativního souvisejícího s clusterovou analýzou. Získaná data ze zkoumání uvedených souvislostí jsou pak dále využita k pokusu o odhalení a vytvoření různých typů studentů v rovině sledovaných charakteristik. Pro komplexní pohled na sledovanou oblast jevů, jako doplnění kvantitativního, do jisté míry redukujícího, přístupu, je realizována jejich kvalitativní reflexe. Teoretická část vychází ze současných poznatků o vysokoškolském studentovi, předpokladech jeho úspěšnosti a spokojenosti a jejich souvislostí se zvládáním zátěžových situací ve vztahu k osobnostním faktorům. Důraz je kladen na studie hledající příčiny a vztahy studentské úspěšnosti a spokojenosti. Výzkumný vzorek tvořili studenti Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TU v Liberci. Práce potvrdila mnoho významných souvislostí se studijní úspěšností a spokojeností. Výsledky práce by mohly pomoci k lepšímu poznání studentů a zejména k prevenci jejich neúspěšnosti. Jejich využitím by bylo možno posílit zdraví studentů.The present PhD thesis deals with university students. The main objective of our research is to expand knowledge about the relation between educational success and satisfaction on one hand and the other selected determinant variables on the other. We focused on our selection of the following variables: personal characteristics (according to the structure of the NEO FFI), self-efficacy, coping strategies (according to SVF 78), the level of stress experienced before examination (at the physical, emotional and behavioral level). The key variables of the goals of our research are feelings of success and satisfaction in the course of the studies. The situations where these feelings appear and are formed the most during the Master studies are the testing situations. For our research, we formulated the following questions: What affects coping with university exams and how the quality of management is related to benefits and feelings of success and satisfaction with the study. What is the relationship between selected personality characteristics, gender and coping strategies. The research used a quantitative approach based primarily on an analysis of correlations between variables. The data obtained from the examination of these relationships are then used to attempt to identify and create different types of learners when it comes to the monitored characteristics. For comprehensive view on the field of observation of phenomena is in addition to quantitative, reducing to some extent, access the qualitative development of their reflection. The theoretical part is based on current knowledge of the university student, personality in general and student's personality, his motivation to study, learning and cognitive style and stress management. Emphasis is placed on the study of the causes and seeking relations between student satisfaction and success. Greater attention is also paid to stressful situations and coping strategies. The research utilized questionnaires and interviews with selected individuals. The thesis confirmed many important relationships with academic success and contentment. Another quantitatively-qualitative part uses the K-means method, one of the methods of cluster analysis. This method allows us to characterize different subtypes more closely within a group of people with close characteristics. The research sample consisted of students of the Faculty of Humanities and Education Sciences, University of Liberec. Results could help to achieve a better understanding of students and in particular to prevent their failure. Their use could be for the health of students.

Number of the records: 1