Number of the records: 1  

Blokové řízení

 1. Title statementBlokové řízení [rukopis] / Ondřej Žáček
  Additional Variant TitlesBlokové řízení
  Personal name Žáček, Ondřej (dissertant)
  Translated titleShortened proceeding of administrative offence
  Issue data2015
  Phys.des.38 s. (75 477 znaků). + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová
  Oponent Lucia Madleňáková
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (thesis advisor)
  Madleňáková, Lucia (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Správní právo trestní * správní právo * správní delikt * přestupce * zkrácené řízení * blokové řízení * správní uvážení * sankce * pokutový blok * opravný prostředek * přezkum * Administrative criminal law * administrative law * administrative offence * offender * shortened proceeding * block conduct * administrative discretion * sanction * penalty block * remedy * review
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00190385-222404036.docx30437.9 KB29.06.2015
  PosudekTyp posudku
  00190385-opon-410037863.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00190385-prubeh-810454277.pdf13.03.201429.06.201508.09.20151Hodnocení známkou

  Bakalářská práce nesoucí téma Blokové řízení se zabývá zařazením tohoto pojmu do systému správního práva trestního, vysvětluje jeho průběh a základní náležitosti, které pro jeho zahájení musí být splněny. Práce podává obraz o právních normách, které se tématu dotýkají, a doplňuje své zadání o související druhy správních řízení. Dále charakterizuje možné druhy obrany proti rozhodnutí vydaném v blokovém řízení, a to jak cestou nápravy skrze správní orgány, tak skrze soudní soustavu. Všechny uvedené teoretické poznatky, které jsou zpracovány na základě odborné literatury a textů souvisejících předpisů, práce konfrontuje s realitou v praktickém výzkumu, který má za úkol odhalit možná pochybení, ke kterým dochází na poli ukládání přestupků ve zkráceném řízení. Na základě provedeného výzkumu se navrhují oblasti zlepšení tohoto procesu.Bachelor thesis on topic block conduct is concerned with the inclusion of this concept in the system of administrative criminal law, explains the process and basic essentials that has to be met for its initiation. Thesis gives a picture of the legal norms, that are connected with its topic and completes its task with related kinds of administrative proceedings. It also characterizes sorts of defenses against the decision issued in the administrative conduct, both axles by way of administrative bodies and through the system of courts. All these theoretical findings, which are processed on the basis of literature and texts related legal rules, thesis confronts the reality of practical research that aims to reveal possible errors occurring in the field of saving offenses in summary proceedings. On the basis of conducted research, thesis suggests areas of improvement in this process.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.