Number of the records: 1  

Centrální evidence přestupků

 1. Title statementCentrální evidence přestupků [rukopis] / Vladimíra Strakošová
  Additional Variant TitlesCentrální evidence přestupků
  Personal name Strakošová, Vladimíra (dissertant)
  Translated titleCentral register of minor offences
  Issue data2015
  Phys.des.48 s. (106 338 znaků) + 1 CD
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Martin Škurek
  Another responsib. Frumarová, Kateřina (thesis advisor)
  Škurek, Martin (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Centrální evidence přestupků * jiné správní delikty * kriminalizace správních deliktů * přestupky * přestupková recidiva * sankce * správní delikty * správní právo * správní právo trestní * Ústredná evidencia priestupkov * zákon č. 204/2015 Sb * Act no. 204/2015 Coll. * administrative law * administrative penal law * administrative offence * Central register of minor offences * criminalization of administrative offence * minor offences * other administrative offence * relapse into administrative crime * sanction
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189836-379503114.pdf18720.1 KB28.08.2015
  PosudekTyp posudku
  00189836-ved-667946753.docxPosudek vedoucího
  00189836-opon-935088298.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189836-prubeh-711001355.pdf17.02.201428.08.201508.09.20151Hodnocení známkou

  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat problematické aspekty týkající se Centrální evidence přestupků a následně komparovat přístup českého a slovenského zákonodárce k těmto aspektům. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmů, které jsou důležité pro správné pochopení problematiky. Je zde vymezen rozdíl mezi pojmy správní delikt, soudní delikt a přestupek. A dále je v této kapitole obecné vymezení Centrální evidence přestupků. Druhá kapitola je pak zaměřena na českou úpravu centrální evidence přestupků. V rámci této kapitoly bude zrekapitulován historický vývoj tohoto institutu do současnosti a rozebrány jednotlivé sporné otázky, které se týkají evidence přestupků. Konkrétně zde rozebírám, co vše se má evidovat, jak se má řešit recidiva, kdo má mít přístup do evidence přestupků, kdo má tuto evidenci vést a po jaké době má dojít k výmazu údajů z této evidence. Třetí kapitola bude zaměřena na slovenskou úpravu, přičemž tato kapitola bude pojata obdobně jako předchozí kapitola. Nejprve tedy bude nastíněn historický vývoj a dále zanalyzováno slovenské řešení jednotlivých sporných aspektů pojící se s centrální evidencí přestupků. A poslední čtvrtá kapitola navrhne na základě provedené analýzy a komparace změny de lege ferenda.The main aim of this thesis is analysis of the problematical aspects that relate to Central register of minor offences and then compare how Czech and Slovak lawmaker solved these problems. The first chapter focused on defining fundamental terms which are important for correct understanding this theme - for example administrative offences, judicial offences and minor offences. And then there is general definition of Central register of minor offences. Second chapter is about Czech Act no. 204/2015 Coll. In this chapter I describe the process of creation this Act and then I analysis the problematical aspects that relate to Czech Central register of minor offences. I specifically hold forth on what to be registered, how to deal with a relapse, who should have access to this register of minor offences, who should keep a record of minor offences and when should be delete data of this register. Third chapter is about Slovak Central register of minor offences. Structure of this chapter is similar to second chapter. At first I describe the process of creation this register. Then I analysis the problematical aspects that concern Slovak Central register of minor offences. And last the fourth chapter will propose on the basis of analysis and comparison of changes de lege ferenda.

Number of the records: 1