Number of the records: 1  

Alternativní způsoby léčby chronických ran

 1. Title statementAlternativní způsoby léčby chronických ran [rukopis] / Kristýna Čermáková
  Additional Variant TitlesAlternativní způsoby léčby chronických ran
  Personal name Čermáková, Kristýna (dissertant)
  Translated titleAlternative Methods of Treatment of Chronic Wounds
  Issue data2014
  Phys.des.51 s. (81 799 znaků), 1 příl. : il. + 1 CD ROM
  NoteOponent Marinella Danosová
  Ved. práce Kamila Gottwaldová
  Another responsib. Danosová, Marinella (opponent)
  Gottwaldová, Kamila (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav ošetřovatelství (degree grantor)
  Keywords hojení * léčba * chronická rána * maggot terapie * podtlaková terapie * kmenové buňky kostní dřeně * indikace * kontraindikace * healing * treatment * chronic wound * maggot therapy * vacuum therapy * stem cells in the bone marrow * indications * contraindications
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programOšetřovatelství
  Degreee disciplineVšeobecná sestra
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00192899-731097855.pdf19847.6 KB04.07.2014
  PosudekTyp posudku
  00192899-ved-753107401.docPosudek vedoucího
  00192899-opon-275532355.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00192899-prubeh-685044379.pdf31.01.201404.07.201427.08.20141Hodnocení známkou

  Přehledová bakalářská práce prezentuje publikované poznatky o problematice alternativních způsobů léčby chronických ran. Jejím obsahem je předložení informací z dohledaných odborných plnotextů, které jsou uspořádány dle cílů do jednotlivých podkapitol. Ve třech cílech bakalářské práce bylo úkolem sumarizovat poznatky o larvální terapii, podtlakové terapii a aplikaci kmenových buněk v léčbě chronických ran, jejich indikacích a kontraindikacích. K dohledání informací byla použita neimpaktovaná periodika vydávaná v České republice (Hojení ran, Diagnóza v ošetřovatelství, Medicína pro praxi, Urologie pro praxi, Remedia), zahraniční recenzovaná periodika (Diabetes Care, Clinical Orthopaedics and Related Research, Dermatológia pre prax, Slovenská chirurgia, Journal of Diabetes Science and Technology, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, The American Journal of Surgery, World Journal of Dermatology, Professional Nursing Today, Vaskulárna medicína, JAMA Dermatology), zahraniční publikace (Bioterapia optikou histórie, Maggot therapy), statistika Národního referenčního centra (Dekubity 2009 září 2013), publikace ÚZIS ČR (Péče o nemocné cukrovkou 2012), doporučení společnosti KCI (V.A.C.? Therapy Clinical Guidelines), periodikum České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie (Bulletin HPB), periodikum Státního ústavu pro kontrolu léčiv (Farmakoterapeutické informace) a článek periodika Medical Tribune.Overview bachelor thesis presents the published knowledge about alternative treatments for chronic wounds. Its content is the presentation of information of identified professional texts, which are arranged according to the goals into the individual sections. The task of three objectives of this thesis was to summarize knowledge about the indications and contraindications of larval therapy, vacuum therapy and application of stem cells in the treatment of chronic wounds. Information were taken from non-impacted periodicals issued in the Czech Republic (Hojení ran, Diagnóza v ošetřovatelství, Medicína pro praxi, Urologie pro praxi, Remedia), international peer-reviewed journal (Diabetes Care, Clinical Orthopaedics and Related Research, Dermatológia pre prax, Slovenská chirurgia, Journal of Diabetes Science and Technology, Paliatívna medicína a liečba bolesti, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, The American Journal of Surgery, World Journal of Dermatology, Professional Nursing Today, Vaskulárna medicína, JAMA Dermatology), foreign publications (Bioterapia optikou histórie, Maggot therapy), Statistics of the National reference Center (Dekubity 2009 - September 2013), publication ÚZIS ČR (Péče o nemocné cukrovkou 2012), the recommendations of the KCI (VAC ? Therapy Clinical Guidelines), periodical Czech company hepato-biliary-pancreatic surgery (Bulletin HPB), the periodical of the State Institute for Drug Control (pharmacotherapeutic information) and article from journal Medical Tribune.

Number of the records: 1