Number of the records: 1  

Dopad zák. č. 89/2012 Sb. na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem

 1. Title statementDopad zák. č. 89/2012 Sb. na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem [rukopis] / Pavlína Macíčková
  Additional Variant TitlesDopad zák. č. 89/2012 Sb. na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem
  Personal name Macíčková, Pavlína (dissertant)
  Translated titleThe effects of Act no. 89/2012 Coll. on the institute of lability for damages caused by an unlawful decision of public administrative authorities, or as the result of their incorrect official procedure
  Issue data2015
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Martin Škurek
  Another responsib. Frumarová, Kateřina (thesis advisor)
  Škurek, Martin (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords Odpovědnost za škodu ve veřejné správě * nezákonné rozhodnutí * nesprávný úřední postup * subsidiární použití občanského zákoníku * objektivní odpovědnost * náhrada nemajetkové újmy * průtahy v řízení * rozsah náhrady újmy * způsob náhrady újmy * Liability of damages in public administration * unlawful decision * maladministration * subsidiary application of Act no. 89/2012 Coll. * objective responsibility * compensation of non-pecuniary damage * delays in proceeding * scale of compensation of damage * way of compensation of damage
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189839-873782624.docx14194 KB20.03.2015
  PosudekTyp posudku
  00189839-ved-567879869.docxPosudek vedoucího
  00189839-opon-859583978.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189839-prubeh-374528993.pdf17.02.201420.03.201521.05.20151Hodnocení známkou

  Hlavním cílem diplomové práce je představit dopad NOZ na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem. Zkoumaný institut je upraven ZodpŠ. V obecné rovině se práce věnuje oblasti, ve které se projevuje úzký vztah mezi občanským a správním právem. Diplomová práce se zaměřuje na oblasti ZodpŠ, v nichž se subsidiárně použije občanský zákoník. Jednotlivé podkapitoly obsahují rozbor institutů soukromého práva, které mají pro odpovědnost dle ZodpŠ význam. Rozbor institutů soukromého práva je postaven na srovnání mezi OZ 1964 a NOZ. První kapitola představuje základní východisko celé práce. Vymezuje koncepci odpovědnosti za škodu dle NOZ a ZodpŠ a vzájemný vztah těchto zákonů. Druhá kapitola obsahuje analýzu základních podmínek odpovědnosti za škodu dle ZodpŠ se zaměřením na vymezení nezákonného rozhodnutí, nesprávného úředního postupu, majetkové a nemajetkové újmy. Třetí kapitola se věnuje způsobu a rozsahu náhradu škody a nemajetkové újmy. Pozornost je zaměřena zejména na náhradu nemajetkové újmy. Poslední kapitola doplňuje dílčí oblasti ZodpŠ, ke kterým se subsidiárně použije NOZ. Jde např. o promlčení nebo dědění nároku na náhradu škody. V závěru práce jsou vyhodnoceny dopady NOZ na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem. V této souvislosti je také zhodnocena vhodnost rozebírané právní úpravy vzhledem k úzkému propojení soukromého a veřejného práva v dané oblasti.The main aim of thesis is to introduce the effects of Act no. 89/2012 Coll. on the institute of liability for damages caused by an unlawful decision of public administrative authorities, or as the result of their incorrect official procedure. The examined issue is covered by Act no. 82/1998 Coll. In general thesis deals with part of law where linkage between civil and administrative law is significant. Thesis is focused on parts of Act no. 82/1998 Coll. in which subsidiary application of Act no. 89/2012 Coll. is manifested. Subchapters contain analysis of parts of civil law which are significant for Act no. 89/2012 Coll. Analysis of civil law is based on comparison between Act no. 40/1964 Coll. and Act no. 89/2012 Coll. First chapter represents the fundamental point of thesis. It defines conception of liability for damages in Act no. 89/2012 Coll. and Act no. 82/1998 Coll. and mutual linkage between these two acts. Second chapter introduces the conditions of liability for damages by Act no. 82/1998 Coll. focusing on definitions of unlawful decision, maladministration, property and non-pecuniary damage and causality. Third chapter deals with scale and way of compensation of property and non-pecuniary damage. Attention is especially devoted to scale and way of compensation of non-pecuniary damage. Last chapter completes sections of Act no. 82/1998 Coll. for which subsidiary application of Act no. 89/2012 Coll. is necessary. It is for example inheritance and limitation. In the end thesis contains evaluation of effects of Act no. 89/2012 Coll. on the institute of liability for damages caused by an unlawful decision of public administrative authorities, or as the result of their incorrect official procedure are manifested. In this context there is also appreciation of suitability of this legislation in view of narrow linkage between private and public law in this issue.

Number of the records: 1