Number of the records: 1  

Analýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí zařízení náhradní výchovné péče

 1. Title statementAnalýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí zařízení náhradní výchovné péče [rukopis] / Věra Smolíková
  Additional Variant TitlesAnalýza socializační odchylky u dětí s diagnózou porucha chování v prostředí zařízení náhradní výchovné péče
  Personal name Smolíková, Věra (dissertant)
  Translated titleAnalysis of socialization difference of children diagnosed with the disorder of behaviour in the environment of substitute educational care
  Issue data2014
  Phys.des.64 s. (98 440znaků) : tab. + CD ROM
  NoteOponent Zdeněk Vtípil
  Ved. práce Eleonora Smékalová
  Another responsib. Vtípil, Zdeněk (opponent)
  Smékalová, Eleonora (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords socializace * socializační odchylka * porucha chování * osobnostní faktory * socialization * socialization tolerance * disorder of behaviour * personality factors
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00184213-944134618.pdf7663.3 KB28.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00184213-ved-371803512.Posudek vedoucího
  00184213-opon-866873380.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00184213-prubeh-625716514.jpg25.04.201328.03.201418.06.20142Hodnocení známkou

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou socializační odchylky u dětí s diagnostikovanou poruchou chování. Cílem teoretické části práce bylo na podkladě literární rešerše zmapovat základní teoretická východiska procesu socializace, v jehož důsledku může dojít k závažné socializační odchylce, a to poruše chování, která je zde dále rozpracována z hlediska klasifikačního a etiologického. Socializační odchylka, nedodržování norem, pravidel společnosti je úzce spojeno s morálními tématy, s mravními zásadami a morálkou. Práce tak volně navazuje na výsledky aktivit a poznatků z oblasti morálního usuzování univerzitního projektu UJEP v Ústí nad Labem. V současnosti se stále více pozornosti věnuje diskuzi, která složka či kombinace složek osobnosti zásadním způsobem ovlivňuje či se přímo podílí na selhávání jedince v oblasti morálky a v oblasti sociálních vztahů. Předmětem zájmu autorky v praktické části práce jsou psychické faktory osobnosti. Jsou v psychických vlastnostech osobnosti u dětí s diagnostikovanou závažnou poruchou chování patrny nějaké odlišnosti, v jejichž důsledku mohou tito jedinci v porovnání s dětmi bez diagnostikované poruchy chování selhávat? Při realizaci výzkumného projektu bylo využito možnosti zúčastnit se projektu "Rozvoj a podpora kvality ve vzdělání". V rámci tohoto projektu probíhalo krátké dotazníkové skupinové vyšetření, skládající se ze tří typů testů. S ohledem na námi stanovený výzkumný problém a rozsah bakalářské práce bylo využito nasbíraných dat v Ústeckém kraji za pomoci techniky Pětifaktorového osobnostního inventáře pro děti (FFPI-C). V České republice jde o nově zaváděnou metodu, která je v zahraničí již osvědčena a plně standardizovaná. Prvním výběrovým souborem byly zvoleny děti umístěné v zařízení pro výkon náhradní ústavní péče, které mají diagnostikovanou závažnou poruchu chování. Jako druhý výběrový soubor byly zvoleny děti ze základní školy bez diagnostikované poruchy chování. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zmapování zvolených osobnostních faktorů u respondentů s diagnostikovanou závažnou poruchou chování, kteří jsou aktuálně umístěni v zařízení náhradní výchovné péče, a následný kvantitativní rozbor v porovnání s výsledky sběru dat u respondentů bez diagnostikované poruchy chování. Nasbíraná data jsme za pomoci adekvátních neparametrických testů statisticky vyhodnotili. Výsledky nám ukázaly, že ve všech pěti sledovaných osobnostních faktorech nám vyšel statisticky významný rozdíl mezi oběma výběrovými soubory, což nám naznačuje možnou souvislost závažné poruchy chování s nižší mírou na škále pěti uvedených osobnostních faktorů. Námi stanovené nulové hypotézy, které vycházely z předpokladu stejné míry v pěti sledovaných osobnostních faktorech, byly zamítnuty a ekvivalentně byly přijaty stanovené alternativní hypotézy.This thesis deals with the socialization difference of children with diagnosed disorder of behaviour. The aim of the theoretical part of the work was on the base of literature review to map the basic theoretical background in the process of socialization, that can lead to the serious socialization deviation, namely to disorder of behaviour, that is as follows developed from the perspective of the classification and etiological. Socialization disorder, non-compliance with the norms, the rules of the society is closely joined with moral issues, with moral principles and morality. So, the thesis freely link to the results of the activities and information in the area of moral reasoning of the University Project UJEP in Ústí nad Labem. Nowadays, more and more attention is given to the discussion which folder or a combination of personality folders fundamentally affect or directly participate in the failure of an individual in the area of morality and in the area of social relations. The focus of the author's practical part are psychological factors of personality. Are psychological characteristics of personality in children diagnosed with severe conduct disorder been some differences , which result in these individuals compared with children without a diagnosed behavioral disorder fail? In the implementation of the research project, the possibility to participate in the project "Development and promotion of quality in education". The short questionnaire group examination consisting of three types of tests took place in the framework of this project. With regard to the established research problem and the range of thesis, collected data in Ústecký region were used with the help of techniques of the Five-factor personality inventory for children (FFPI-C). It is a new methodology in the Czech Republic that is abroad already certified and fully standardized. The children placed in the institution for the realization of alternative institutional care that are diagnosed with serious disorder of behaviour were chosen as the basic selection group. As a control selection group the children from the elementary school without diagnosed disorder of behaviour were chosen. The aim of the practical part of the thesis was the charting of selected personality factors at respondents with diagnosed serious disorder of behaviour, who are currently placed in the institution of realization of alternative educational care and a following quantitative analysis in comparison with the data collection results at respondents without diagnosed disorder of behaviour. We statistically evaluate collected data with the help of adequate non-parametric tests. The results showed us that in all of the five investigating personality factors we got statistically significant difference between the two selection groups, which shows us a possible connection of serious disorder of behaviour with a lower rate on the scale of five personality factors. We set the null hypothesis based on the assumption of the same extent in five investigating personality factors which were rejected and equivalently accepted fixed alternative hypothesis.

Number of the records: 1