Number of the records: 1  

Nové možnosti v pořizování pro případ smrti

 1. Title statementNové možnosti v pořizování pro případ smrti [rukopis] / Martin Sedlák
  Additional Variant TitlesNové možnosti v pořizování pro případ smrti
  Personal name Sedlák, Martin (dissertant)
  Translated titleNew options in the case of testamentary disposition
  Issue data2014
  NoteOponent Pavel Petr
  Ved. práce Václav Bednář
  Another responsib. Petr, Pavel, 1980- (opponent)
  Bednář, Václav, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) * autonomie vůle * BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) * dědická smlouva * dědické právo * dědictví * neplatnost * odstoupení od smlouvy * nový občanský zákoník * relativní neúčinnost * smluvní dědic * smluvní odkazovník * zůstavitel * zastoupení * ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) * ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) * autonomy of will * BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) * inheritance contract * law of inheritance * inheritance * invalidity * withdrawal from the contract * new civil code * relative ineffectiveness * contractual heir * contractual legatee * testator * representativeness
  representativeness * ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183563-641352353.docx20116.5 KB31.03.2014
  PosudekTyp posudku
  00183563-ved-307397761.docxPosudek vedoucího
  00183563-opon-132002977.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183563-prubeh-283566778.tif31.03.201331.03.201409.06.20142Hodnocení známkou

  Jedním z cílů této diplomové práce je představit jeden z nejdůležitějších institutů dědického práva, kterým je dědická smlouva. Důležitost tohoto institutu vyplývá z jeho povahy, jelikož je nejsilnějším dědickým titulem. Diplomová práce se zabývá východisky současné úpravy dědické smlouvy. Také se zaměřuje na jednotlivé aspekty této smlouvy. Dalším cílem mé diplomové práce je nabídnout řešení v situaci, když se objeví problém s interpretací nebo aplikací stávající právní úpravy. Diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První z nich je úvod, ve kterém jsou stanoveny výzkumné otázky. První kapitola také poskytuje přehled a zhodnocení relevantních zdrojů. Ta druhá se zaměřuje na východiska stávající úpravy dědické smlouvy. Následující kapitoly, tj. kapitola třetí a osmá, se zabývají jednotlivými prvky dědické smlouvy, jako je způsobilost takovouto smlouvu uzavřít, jejím obsahem, předmětem, formou, její neplatností, relativní neúčinností, možností zastoupení při takovémto právním jednání, zánikem závazku z této smlouvy. Kapitola devátá pak nabízí řešení de lege ferenda. Konečně, závěrečná kapitola mé diplomové práce hodnotí přínosy této nové možnosti, jak pořídit pro případ smrti. Samozřejmě také odpovídá na výzkumné otázky, které byly položeny v úvodu práce. Práce navíc nabízí v jednotlivých kapitolách i komparaci s úpravou zahraniční, zejména s BGB, ABGB a ZGB.The one of the aims of this dissertation is to introduce one of the most important institutes of law of succession, which is an inheritance contract. The importance of this disposition for the case of death is grounded in strength as legal ground of heritage. The thesis deals with starting points of current legislation. It also deals with individual aspects of this type of contract. The another aim of this dissertation is to try to offer resolution, if reveals the problem with interpretation and application of current legislation. The thesis is divided in eleven chapters. First of all is introduction, which sets the research aims and provides an overview and assessment of related literature. The second one is concerned with starting points of current legislation of inheritance contract. The following chapters, i.e. chapter three to eight, deal with individual aspects of this contract as a legal person, content, object, form of inheritance contract, invalidity, relative ineffectiveness, representativeness and termination of contractual obligation. The chapter number nine provides solutions de lege ferenda. Finally, the thesis evaluates benefits of the new option in the case of testamentary disposition, which is inheritance contract. It also answers research questions set out in introduction. The thesis also contains a comparison with foreign legal regulation, especially BGB, ABGB and ZGB.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.