Number of the records: 1  

Análisis comparativo del elemento religioso en la fraseología espaňola e inglesa

 1. Title statementAnálisis comparativo del elemento religioso en la fraseología espaňola e inglesa [rukopis] / Martina Fojtíková
  Additional Variant TitlesKomparativní analýza náboženského prvku ve španělské a anglické frazeologii
  Personal name Pohlídalová, Martina (dissertant)
  Translated titleComparative analysis of the religious element in Spanish and English phraseology
  Issue data2014
  Phys.des.86 s. (156 435 znaků) + 1 CD ROM
  NoteOponent Radim Zámec
  Ved. práce Enrique Gutiérrez rubio
  Another responsib. Zámec, Radim (opponent)
  Gutiérrez Rubio, Enrique, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Španělská sekce (degree grantor)
  Keywords fraseología * lingüística cognitiva * religión * parangón * unidad fraseológica * phraseology * cognitive linguistics * religion * paragon * phraseological unit
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagešpanělština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineAnglická filologie - Španělská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183418-788989635.pdf59893.8 KB05.05.2014
  PosudekTyp posudku
  00183418-ved-343511470.pdfPosudek vedoucího
  00183418-opon-366146306.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183418-prubeh-665901562.pdf26.03.201305.05.201412.01.20151Hodnocení známkou

  Tématem této diplomové práce je analýza španělských a anglických frazeologizmů souvisejících s náboženským stereotipem. Soustředí se především na přítomnost protikladů Bůh-ďábel, nebe-peklo a zkoumání biblických postav. Teoretická část je věnována kognitivní lingvistice, frazeologii a vlivu kultury na frazeologismy. Kognitivní lingvistika z pohledu přístupu tvoří základ práce, neboť na jejích principech je analýza vystavěna. Frazeologie pak obsahuje popis zkoumání frazeologické jednotky a její klasifikaci, která je pro pro pochopení této vědecké disciplíny klíčová. Následně je zde na etnolingvistice a jevu zvaném kulturém demonstrován vliv kultury na frazeologizmy. V rámci praktické části je na základech z teoretické části vytvořena analýza, která se již soustředí na konkrétní anglické a španělské frazeologismy shromážděné z frazeologických slovníků, při čemž jsou řazeny do sémantických skupin a porovnávány jak uvnitř skupin samotných, tak navzájem.The topic of this master thesis is the analysis of Spanish and English phraseologisms related to a religious stereotype. It is focused mostly on the presence of the dichotomy God-devil, heaven-hell and on the examination of the biblical figures. The theoretical part is dedicated to the cognitive linguistics, phraseology and the influence of culture over phraseologisms. As for the approach, the cognitive linguistics forms the base of the work being constructed on the cognitive principles. Phraseology then contains the description of the phraseological unit examination and classification which is crucial for the scientific discipline understanding. Furthermore, the cultural influence over phraseologisms is demonstrated on the ethnolinguistics and the phenomenon called "culturema". Within the practical part, on the basis from the theoretical part, the analysis is built concentrating on the particular English and Spanish phraseologisms collected from the phraseological dictionaries. The data are classified into the semantic groups and compared within the groups themselves as well as each other.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.