Number of the records: 1  

Anonymita osvojení a její porušení

 1. Title statementAnonymita osvojení a její porušení [rukopis] / Lucie Kachramanová
  Additional Variant TitlesAnonymita osvojení a její porušení
  Personal name Kachramanová, Lucie (dissertant)
  Translated titleAnonymity of adoption and its violation
  Issue data2015
  Phys.des.56 s. (102 357)
  NoteOponent Milana Hrušáková. Ved. práce Ondřej Šmíd
  Another responsib. Hrušáková, Milana, 1952- (opponent)
  Šmíd, Ondřej, 1984- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords nový občanský zákoník * rodinné právo * osvojení * nezletilé dítě * osvojitelé * biologický rodič * anonymita * porušení anonymity * právo znát svůj původ * new civil code * family law * adoption * minor child * adopters * biological parent * anonymity * breach anonymity * right to know its origin
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00183020-895959380.pdf14510.1 KB13.02.2015
  PosudekTyp posudku
  00183020-ved-956952494.docPosudek vedoucího
  00183020-opon-218076648.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00183020-prubeh-538736778.pdf31.03.201313.02.201520.02.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce s názvem Anonymita osvojení a její porušení reaguje na změny týkající se chápání práva dítěte znát svůj původ v rámci institutu adopce. Obsahem je popis právní úpravy se zaměřením na nový občanský zákoník a v návaznosti na to i komparace se třemi státy, které byly záměrně vybrány podle toho, jakým způsobem je v tom kterém státě osvojení, příp. anonymita osvojení, upravena. Zařazena je i kapitola, která nastiňuje psychologické aspekty problematiky, včetně uvedení argumentů pro pojetí osvojení jako tajemství na jedné straně a pro pojetí otevřenosti na straně druhé. Další část se již věnuje porušení anonymity a obsahuje konkrétní případy. Závěr práce popisuje adopci ve světle dnešní doby a shrnuje nedostatky nové právní úpravy, i s návrhem na úpravu de lege ferendaThe thesis titled Anonymity of adoption and its violation reacts to changes concerning the understanding of the right of the child to know its origins within the institution of adoption. It contains a description of the legislation, focusing on the new Civil Code and subsequently the comparation of the three states which were deliberately chosen according to how it is in the respective state adoption or anonymity adoption adjusted. The chapter that outlines the psychological aspects of the issue, including the arguments for the concept of adoption as a mystery on the one hand and the concept of openness on the other, is also included. The next part is devoted to breach anonymity and contains specific cases. The conclusion of the thesis describes adoption in the light of today and summarizes the shortcommings of the new legislation with a proposal for modification de lege ferenda.