Number of the records: 1  

Specifika osobnostní zralosti u lidí žijících v azylovém domě

 1. Title statementSpecifika osobnostní zralosti u lidí žijících v azylovém domě [rukopis] / Štěpánka Pavlů
  Additional Variant TitlesSpecifika osobnostní zralosti u lidí žijících v azylovém domě
  Personal name Pavlů, Štěpánka (dissertant)
  Translated titleSpecifics of personal maturity in people living in a shelter housing
  Issue data2015
  Phys.des.84 + CD
  NoteVed. práce Radko Obereignerů
  Oponent Ondřej Skopal
  Another responsib. Obereignerů, Radko, 1978- (thesis advisor)
  Skopal, Ondřej (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords bezdomovectví * psychologie * zralost osobnosti * sociální zralost * osobnost * azylový dům * projektivní metoda * Test sociálního zrání osobnosti * alexithymie * TAS20 * Rosenzweigův obrázkový frustrační test * obsahová analýza * kvantitativní výzkum * homelessness * psychology * personality maturity * social maturity * personality * shelter house * projective method * Test of social maturation * alexithymia * TAS20 * Rosenzweig frustration image test * content analysis * quantitative research
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00182186-274659236.pdf361.4 MB09.04.2015
  PosudekTyp posudku
  00182186-ved-982547233.docPosudek vedoucího
  00182186-opon-776575155.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182186-prubeh-661563776.pdf30.11.201209.04.201504.06.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá popisem a výzkumem sociální zralosti mužů v azylovém bydlení, kteří se potýkají s problematikou bezdomovectví. Teoretický rámec zahrnuje vymezení problematiky bezdomovectví, přiblížení života v azylovém domě, definování aspektů zralosti osobnosti a také specifika týkajících se osobnosti bezdomovců. Výzkumná část poté deskriptivním způsobem mapuje zralost osobnosti u 31 mužů žijících v azylových domech. Sociální zralost osobnosti byla zjišťována třemi metodami. Jednalo se o test Sociálního zrání osobnosti (TSZ), test TAS20 a Rosenzweigův obrázkově frustrační test PFT (CW). Metoda TSZ poukázala na kvalitativní i kvantitativní deficity v oblasti vnímání emocí, autority i mezilidských vztahů. Test TAS-20 zjistil 38,7 % přítomnost alexithymie u osob bez domova. V rámci testu PFT (CW) se tendence k řešení frustrační situace ukázala být pouze ve 33,1 % situací. Ve stresových situacích převažovala (48,7 %) spíše tendence k méně zralým reakcím, jako je obrana vlastního chování. Agrese byla nejčastěji směřována navenek vůči okolí (49,8 %). Analýza dále zahrnovala i porovnání jednotlivých dat mezi testy. Výsledky výzkumu tak poukázaly na nedostatky v sociální i emoční oblasti, které mohou u mužů bez domova představovat jeden z faktorů jejich společenského propadu.This thesis describes research and social maturity of men living in shelter housing, who are struggling with homelessness issues. Theoretical framework includes definition of homelessness, description of life in a shelter, defining aspects of personality maturity and specifics related to the personality of the homeless. The research part describes the maturity of personality of 31 men living in shelters. Social maturity of the personality was assessed using three methods. These were a test of Social maturation (TSZ), TAS-20 test, and Rosenzweig by Picture frustration test PFT (CW). Method TSZ pointed on the qualitative and quantitative deficits in the area emotion, authority, and interpersonal relationships perception. The TAS-20 test discovered 38.7% presence of alexithymia among homeless people. During the PFT (CW) test, the tendency to solve the frustration situation has proven to be only present in 33.1% of situations. In stressful situations was clearly dominant a tendency to less mature reactions, such as the defence of their own behaviour (ED 48.7%). Aggression was mostly directed towards the surroundings (EA 49.8%). The analysis also included a comparison of data among the tests. The research results thus pointed to deficiencies in social and emotional areas that may in case of homeless men constitute one of the factors of their social decline.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.