Number of the records: 1  

Homosexualita a křesťanství

 1. Title statementHomosexualita a křesťanství [rukopis] / Xenie Dočkálková
  Additional Variant TitlesHomosexualita a křesťanství
  Personal name Dočkálková, Xenie (dissertant)
  Translated titleHomosexuality and Christianity
  Issue data2014
  Phys.des.143 s. (274 913 ) + 1 CD ROM
  NoteOponent Marek Kolařík. Ved. práce Olga Pechová
  Another responsib. Kolařík, Marek, 1979- (opponent)
  Pechová, Olga, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords homosexualita * křesťanství * coming out * víra * konflikt identit * gay * lesba * Homosexuality * Christianity * coming out * faith * identity conflict * gay * lesbian
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00182168-230628581.pdf341.2 MB04.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00182168-ved-964896128.pdfPosudek vedoucího
  00182168-opon-159252446.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00182168-prubeh-123038350.pdf30.11.201204.12.201413.01.20151Hodnocení známkou

  Diplomová práce zkoumá vliv křesťanské víry na vývoj gay a lesbické identity. Teoretická část pojednává o homosexualitě, ve zkratce shrnuje dva teoretické přístupy na homosexualitu esencialismus a konstrukcionismus a velmi stručně shrnuje vývoj vnímání homosexuality. Stručně pojednává o modelech vývoje gay a lesbické identity s přihlédnutím ke specifikům spojených s vírou. Dále seznamuje s teologickými východisky postoje křesťanských církví k homosexualitě, z nichž vychází pastorační praxe. Cílem praktické části bylo zjistit, jak víra víra ovlivňuje vývoj odlišné sexuální identity, jaké jsou zdroje konfliktu mezi vírou a odlišnou sexuální orientací a jaké byly použity strategie, které tento konflikt řeší, či alespoň zmírňují. Byla zvolena kvalitativní metodologie a data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumu se zúčastnilo celkem 15 osob, 7 žen a 8 mužů. Kritériem byly odlišná sexuální orientace a křesťanská víra, přičemž oba jevy se musely vyskytovat v určitém období života souběžně. Metodou vytváření trsů a zachycení vzorců bylo zjištěno, že víra byla pro všechny respondenty velmi důležitou hodnotou a skládala se ze tří rovin osobní vztah k Bohu, víra v učení církve a formální praktikování víry. Víra v učení církve měla spíše negativní vliv, osobní vztah k Bohu spíše pozitivní. Vývoj víry a vývoj sexuální identity se vzájemně ovlivňovaly. Křesťanská identita byla pro většinu respondentů důležitější než identita sexuální. Hlavním zdrojem konfliktu bylo učení církve o manželství. Kritické promýšlení církevního učení a vývoj osobní víry vedly ke smíření náboženské a sexuální identity.This thesis examines the influence of Christianity on the development of gay and lesbian identity. The theoretical part deals with homosexuality, essentialism and constructionism, the evolution of the perception of homosexuality, the development models of gay and lesbian identity with regard to the specifics associated with Christian faith. There is discussed the theological approach of Christian churches attitudes toward homosexuality and pastoral care of different churches. The practical part is trying to find out how Christian faith influences the development of gay and lesbian identity, what are the sources of conflict between faith and different sexual orientation and what strategies have been used to solve this conflict, or at least mitigate. Qualitative methodology was chosen and research was formed from semi-structured interview by a sample of 15 respondents, 7 women and 8 men. Criteria were different sexual orientation and the Christian faith, both phenomena have to occur in a certain period of life simultaneously. Data were evaluated by a method of clusters and finding patterns. It was found that faith was very important value for all respondents and consisted of three levels - personal relationship with God, belief in the teachings of the Church and the formal practice of religion. Faith in the Church's teaching had a rather negative impact, personal relationship with God rather positive. Development of faith and sexual identity development are mutually influenced. Christian identity was more important than sexual identity for most respondents. Church teaching on marriage was the main source of conflict between religion identity and gay and lesbian identity. Critical thinking about the Church's teaching and development of personal faith led to the reconciliation of religious and sexual identity.