Number of the records: 1  

Analýza mediálních výstupů neziskových organizací zaměřených na rozvojovou problematiku ve veřejnoprávní televizi

 1. Title statementAnalýza mediálních výstupů neziskových organizací zaměřených na rozvojovou problematiku ve veřejnoprávní televizi [rukopis] / Radka Piskačová
  Additional Variant TitlesAnalýza mediálních výstupů neziskových organizací zaměřených na rozvojovou problematiku ve veřejnoprávní televizi
  Personal name Hášová, Radka (dissertant)
  Translated titleAnalysis of media coverage of non-profit organizations on public television focused on development issues
  Issue data2014
  Phys.des.83 stran : grafy, tab.
  NoteVed. práce Simona Šafaříková. Oponent Pavla Hájková
  Another responsib. Šafaříková, Simona, 1980- (thesis advisor)
  Hájková, Pavla (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords spoty * veřejnoprávní televize * neziskové organizace * humanitární pomoc * rozvojová pomoc * public relations * fundraising * obsahová analýza * polostrukturované rozhovory * commercial spots * public television * NGOs * humanitarian aid * development assistance * public relations * fundraising content analysis * semi-structured interviews
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineMezinárodní rozvojová studia
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00180972-793785079.pdf218.5 MB17.12.2014
  PosudekTyp posudku
  00180972-ved-307134191.pdfPosudek vedoucího
  00180972-opon-390807189.pdfPosudek oponenta

  Tato diplomová práce se zabývá mediálními výstupy neziskových organizací, které byly vysílány v České televizi v letech 20042012. V tomto období proběhly spotové kampaně vedené pod názvem charitativní projekty, které byly rozděleny do dvou kategorií - veřejné sbírky a osvětové kampaně. Tyto dvě kategorie byly rozděleny podle zaměření na další podsekce. Jednou z nich byla i podsekce rozvojová a humanitární pomoc. Analýza se týká pouze těchto vybraných spotů, přičemž výzkumný vzorek tvoří celkem 26 jednotlivých mediálních výstupů z šesti různých neziskových organizací. Stěžejní část práce tvoří obsahová analýza výzkumného vzorku a rozhovory se zástupci neziskových organizací,jejichž spoty byly v tomto období vysílány, a také se zástupcem České televize. Cílem práce je zjistit, jak se změnily spoty neziskových organizací zaměřené na rozvojovou a humanitární pomoc vysílané v České televizi v rámci charitativních projektů v letech 20042012. Obsahová analýza ukazuje, s jakými záběry spoty pracují, v jakém jazyce sdělení komunikují a zda využívají práci se slavnými osobnostmi. Rozhovory také odkrývají, proč je jedna ze zařazených neziskových organizací dominantní ve výzkumném vzorku, a co je potřeba k výrobě spotu.This thesis deals with media outputs of non-profit organizations that were broadcasted on Czech television in the years 2004-2012. In this period commercial spot-led campaigns were broadcasted under the name of charitable projects. They were divided into two categories - public fundraising collections and educational campaigns. Spots of both of these categories were further regrouped on subsections depending on their focus. One of these subsections was development and humanitarian aid. The analysis concerns only this subsection, while the research sample consists of a total of twenty six individual media outputs from six different non-profit organizations. The main part of the thesis consists of content analysis of the research sample and interviews with representatives of NGOs, whose commercials were broadcasted during this period, and with a representative of Czech Television. The aim of this thesis is to identify the change of the spots focused on humanitarian and development aid and broadcasted on Czech television as part of charitable projects in the years 2004-2012. The content analysis shows what kind of shots were used in the spots, in what language the message was communicated and whether they worked with celebrities or not. Interviews also reveal why one of the included NGOs is dominant in the research sample and what is needed to produce a commercial spot.