Number of the records: 1  

Dítě se zrakovým postižením a jeho zdravý životní styl

 1. Title statementDítě se zrakovým postižením a jeho zdravý životní styl [rukopis] / Jiřina Kubíková
  Additional Variant TitlesDítě se zrakovým postižením a jeho zdravý životní styl
  Personal name Kubíková, Jiřina (dissertant)
  Translated titleThe visually impaired child and its healthy lifestyle
  Issue data2014
  Phys.des.135 s.
  NoteVed. práce Zbyněk Janečka. Oponent Ondřej Ješina
  Another responsib. Janečka, Zbyněk, 1954- (thesis advisor)
  Ješina, Ondřej, 1980- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords zrakové postižení * zdraví * volný čas * životní styl * návykové látky * studie HBSC * pohybová aktivita * stravovací návyky * kvalita života * visual impairment * health * leisure time * lifestyle * addictive substances * HBSC study * physical activity * eating habits * quality of life
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineAplikovaná tělesná výchova
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00179811-586238148.pdf30821.9 KB21.07.2014
  PosudekTyp posudku
  00179811-ved-298141007.docPosudek vedoucího
  00179811-opon-878812280.xlsPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00179811-prubeh-865236866.jpg27.11.201221.07.201429.08.20141Hodnocení známkou

  Hlavním cílem bylo zjistit, jak se liší vybrané návyky zdravého životního stylu zrakově postižených dětí a dětí bez zrakového postižení ve věku 11-15 let. Dílčími cíli byly zjišťovány rozdíly ve vybraných volnočasových aktivitách a stravovacích zvyklostech a užívání návykových látek u zrakově postižených dětí a dětí bez zrakového postižení. Výzkum byl prováděn na výběrovém souboru 39 dětí se zrakovým postižením. Výsledky byly porovnávány s výsledky celorepublikového sběru dat z roku 2010, kdy výběrový soubor tvořil 4404 respondentů ve věku 11-15 let. K výzkumu byl použit dotazník HBSC, který byl upraven pro děti se zrakovým postižením (Health Behaviour in School-aged Children). Výsledky ukazují, že zdravý životní styl zrakově postižených dětí a dětí bez zrakového postižení se liší ve všech zkoumaných oblastech.The main goal was to find out the differences between selected healthy lifestyle habits of the visually impaired children and the children without visual impairment aged 11-15. Subsidiary goals were to examene the differences between selected leisure time activity and dietary habits and consumption of addictive substances of the visually impaired children and the children without visual impairment. The research was performed on a sample of 39 visually impaired children. The results were compared with the results of the countrywide data collection done in 2010, when the sample consisted of 4404 respondents aged 11-15. The research used the HBSC questionnaire, which was modified for visually impaired children (Health Behaviour in School-aged Children). The results indicate that the healthy lifestyle of the visually impaired children and the children without visual impairment differs in all examined areas.

Number of the records: 1