Number of the records: 1  

Demografické parametry a maticový model pro populační dynamiku křečka polního

 1. Title statementDemografické parametry a maticový model pro populační dynamiku křečka polního [rukopis] / Dana Bräuerová
  Additional Variant TitlesDemografické parametry a maticový model pro populační dynamiku křečka polního
  Personal name Bräuerová, Dana (dissertant)
  Translated titleDemographic parameters and matrix model for population dynamics of the common hamster
  Issue data2014
  Phys.des.49 s. (77 623 znaků) : mapy, grafy, tab. + CD
  NoteVed. práce Emil Tkadlec. Oponent Peter Adamík
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Adamík, Peter (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř (degree grantor)
  Keywords analýza senzitivity * elasticita * křeček polní * odhad přežívání * postreprodukční sčítání * projekční matice * předreprodukční sčítání * reprodukce * analysis sensitivity * elasticity * common hamster * estimate survival * matrix model * postreproduction census * prereproduction census * reproduction
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineZoologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00179110-786042828.pdf52.1 MB15.05.2014
  PosudekTyp posudku
  00179110-ved-897597678.docPosudek vedoucího
  00179110-opon-954202126.jpgPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-ZOO/408 (PřF-KBO)3134518344PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  V posledních desetiletích došlo v západoevropských zemích značnému populačnímu poklesu křečka polního (Cricetus cricetus). Tento pokles byl pozorovaný i ve střední a východní Evropě. Pokles byl zaznamenaný i u populací v České republice. Příčiny a mechanismy tohoto populačního poklesu nejsou zatím známy. Ve své diplomové práci se zabývám demografickými parametry a maticovým modelem pro populační dynamiku křečka polního. Výzkum křečka polního probíhal na okraji Olomouce, kdy metodou zpětného odchytu značených jedinců byla získána data pro analýzu demografických parametrů, především pro výpočet odhadu velikosti populace, pravděpodobnosti odchytu a přežívání. Dále jsem sestrojila jednoduchý maticový model křečka polního, podle kterého jsem na základě demografických dat provedla analýzu sensitivity a elasticity. Protože věková struktura populace křečka je velmi jednoduchá, použila jsem nejen tradiční předreprodukční přístup, ale také postreprodukční způsob konstrukce. Pro parametrizaci projekční matice jsem použila jak dlouhodobá data, která jsem měla od roku 2002, tak i literární údaje. Maximální elasticita byla zjištěna vždy k parametrům nejmladších věkových tříd: u předreprodukčního sčítání to byl reprodukční příspěvek u jednoletých, u postreprodukčního sčítání to byla pravděpodobnost přežívání subadultů. Konečná roční míra růstu na studované lokalitě je 0,895 (CI 0,8470,946), což znamená, že populační početnost klesá ročně zhruba o 10 %. Konečná míra růstu podle matic je 1,06, ale ta je příliš optimistická. Zkoušela jsem i prošetřit jak se mění sensitivita na růst populace v příznivém a nepříznivém roce.During last decades, populations of the common hamster (Cricetus cricetus) in western countries have declined dramatically. The decline was then observed in central and eastern European countries as well, including the Czech Republic. Its causes and underlying mechanisms are poorly understood. In my thesis, I focused on demographic parameters and construction of matrix model to describe the dynamics of hamsters. Research of hamsters was carried out in a natural population on the periphery of city Olomouc. Using a capturerecapture method, long-term demographic data have been obtained, especially on population size, survival and capture probabilities. I developed a simple matrix model which was subsequently used in analysis of sensitivity to explore the influences of vital rates on population growth rate. Consisting of 2 classes, age structure for prebreeding census was quite simple. Hence, I also bulit a model for postbreeding census data to obtain matrix containing 3 classes. To parameterize projection matrix, I used long-term data collected since 2002 and data from literature. I found maximum elasticity of population growth to parameters of the youngest classes: it was fertility coefficient of one-year females for the prebreeding matrix whereas it was survival probability of subadult females in the postbreeding matrix. The mean finite rate of population growth rate observed on the study plot was 0,895 (CI 0,8470,946), which corresponds to population decline of about 10% each year. The matrix models predicted finite population growth of 1.06 which seems to be too optimistic. I also explored how sensitivity of population growth rates changed in favourable and unfavourable years.