Number of the records: 1  

Aplikace programu UrbanSim pro modelování vývoje regionu

 1. Title statementAplikace programu UrbanSim pro modelování vývoje regionu [rukopis] / Markéta Macková
  Additional Variant TitlesAplikace programu UrbanSIM pro modelování vývoje regionu
  Personal name Macková, Markéta (dissertant)
  Translated titleApplication of UrbanSIM software for region development modeling
  Issue data2014
  Phys.des.mapy, tab.
  NoteVed. práce Jaroslav Burian. Oponent Jan Brus
  Another responsib. Burian, Jaroslav (thesis advisor)
  Brus, Jan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords UrbanSim * modelování * model * scénář * simulace * UrbanSim * modeling * models * simulation * scenarion
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00179020-245808490.pdf51.9 MB23.04.2014
  PosudekTyp posudku
  00179020-ved-874974462.pdfPosudek vedoucího
  00179020-opon-382539858.pdfPosudek oponenta

  Cílem diplomové práce bylo otestovat možnosti využití programu UrbanSim pro modelování vývoje regionů v České republice. Program UrbanSim je open-source software vyvinutý v polovině 90. letech na University of Washington za účelem vytvořit otevřený simulační systém, který by sloužil plánovacím agenturám metropolitních regionů ve Spojených státech amerických. UrbanSim modeluje interakci mezi domácnostmi, ekonomickými subjekty a veřejnou správou v prostředí trhu s nemovitostmi. Program byl v praxi nejvíce používán v regionech Spojených států amerických, jeho aplikace v Evropě byla značně ztížená především chybějící datovou infrastrukturou. Veškeré dosud zhotovené aplikace byly v Evropě prováděny jen na vědecké úrovni na univerzitních pracovištích. V České republice byl program testován pouze v rámci výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Tato diplomová práce je tedy první česky psanou prací, která se zabývá komplexně problematikou prostorového modelování pomocí programu UrbanSim a může sloužit jako česky psaný manuál o programu. Součástí práce bylo podrobně popsat problematiku prostorového modelování a simulací v zahraničí i v České republice, včetně shrnutí nejdůležitějších softwarů zabývajících se podobnou tematikou jako program UrbanSim. Velký důraz byl kladen na popsání datové problematiky v České republice, která je velmi odlišná od datové struktury ve Spojených státech amerických. V praktické části práce bylo pracováno s grafickým rozhraním programu UrbanSim, ve kterém bylo pracováno s modely zabývající se rozložením domácností, pracovních míst a s modely, které předpovídají cenu pozemků. Na vzorových datech ze Spojených států amerických bylo vytvořeno celkem 18 alternativních scénářů předpovídající rozložení domácností, pracovních míst a ceny nemovitostí ve třech oblastech Spojených států amerických. Závěrečná kapitola diplomové práce byla věnována shrnutí dosud dosažených výsledků, které s programem UrbanSim vytvořil tým lidí z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V práci je naznačeno, jakým způsobem by se jejich modelováním dalo inspirovat i v jiných regionech České republiky.The aim of this thesis was to test the possibility of using the UrbanSim software for modeling the development of regions in the Czech Republic. Program UrbanSim is open source software developed in the mid 90s at the University of Washington in order to create an open simulation system that would serve the planning agencies of metropolitan regions in the United States. UrbanSim models the interaction between households, enterprises and public administrations in the real estate market environment. The program was used mostly in the regions of the United States of America, its application in Europe was considerably more difficult especially due to missing data infrastructure. All applications in Europe have been made only on the scientific level at universities. In the Czech Republic, the program was only tested in a survey of Faculty of Architecture of Czech Technical University in Prague. This thesis is the first work about UrbanSim software written in Czech language and can serve as the Czech written manual of the program. One part of this thesis was to describe in detail the issue of spatial modeling and simulations abroad and in the Czech Republic, including a summary of the most important softwares dealing with similar topics as program UrbanSim. Important part was to describe data structure in the Czech Republic, which is very different from the data structure in the United States. In the practical part was worked with a graphical user interface of program UrbanSim where the models dealing with the distribution of households, jobs and models that predict the price of land were used. The sample data from the United States of America was used for creating the 18 alternative scenarios predicting the distribution of households, jobs and real estate prices in the three regions of the United States of America. The final chapter of the thesis was devoted to a summary of the results achieved so far by a team of people from the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague. The thesis describes how their modeling could be inspiring for future modeling in other regions of the Czech Republic.