Number of the records: 1  

Právní úprava principu blaha dítěte

 1. Title statementPrávní úprava principu blaha dítěte [rukopis] / Lenka Lukovičová
  Additional Variant TitlesPrávní úprava principu blaha dítěte
  Personal name Lukovičová, Lenka (dissertant)
  Translated titleThe welfare of the child
  Issue data2013
  NoteOponent Eva Šimečková. Ved. práce Lenka Westphalová
  Another responsib. Šimečková, Eva, 1965- (opponent)
  Westphalová, Lenka (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords princip blaha dítěte * zájem dítěte * práva a povinnosti rodičů * právo na výchovu a péči * popření otcovství * zákon o sociálně-právní ochraně dětí * zákon o rodině * Úmluva o právech dítěte * The Welfare of the Child * Interest of the Child * The Rights and Duties of Parents * The Right for Education and Care * The Denial of Paternity * The Act on Social and Legal Protection of Children * The Family Act * The Convention on the Rights of the Child
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00175026-137221651.doc9419.8 KB27.09.2013
  PosudekTyp posudku
  00175026-ved-570687771.docPosudek vedoucího
  00175026-opon-792678866.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00175026-prubeh-803864461.tif31.03.201227.09.201318.02.20141Hodnocení známkou
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  D 2989 (PF)3130025150PFPF - sklad knihovnyIn-Library Use Only

  Princip blaha dítěte patří k nejdůležitějším principům nejen rodinného práva, ale i ostatních odvětví práva, kde dítě vystupuje jako subjekt práv a povinností. Tento princip je deklarován jak ve vnitrostátní úpravě právního řádu v zákoně o rodině, tak i v mezinárodní úpravě, a to zejména v Úmluvě o právech dítěte. Princip, který v sobě nese fyzický, duševní a mravní vývoj dítěte, má být dodržován a aplikován jeho rodiči a dále všemi subjekty, kteří rozhodují o jeho záležitostech. Je to princip, který platí nejen pro oblast hmotného práva, ale taktéž procesního, ať už již pro rozhodování soudů nebo jiných orgánů. Diplomová práce se zabývá právní úpravou principu blaha dítěte. V úvodní části autorka rozebírá samotný princip, tedy jeho obsahovou stránku a právní předpisy, ve kterých se princip vyskytuje. Autorka dále zkoumá historický vývoj principu blaha dítěte na území České republiky. Další část práce je věnována institutům, které souvisí s principem blaha dítěte. Jedná se orgán sociálně-právní ochrany dětí, otázka popření otcovství a nový zákona o mediaci. V největší části diplomové práce autorka rozebírá jednotlivé rozhodnutí vnitrostátních a evropských soudů ve vztahu k aplikaci principu blaha dítěte. V závěru navrhuje řešení de lege ferenda s ohledem na nový občanský zákoník. Autorka při zkoumání právní úpravy principu blaha dítěte využívá zejména rozhodnutí, doporučení a stanoviska soudů a odborných orgánů.The welfare of the child is one of the most important principles not only in family law, but also in other areas of law where the child acts as the subject of rights and duties. This principle is declared in the national legislation, mainly in family law as well as in the international law, particularly in the Convention on the Rights of the Child. The principle that contains the physical, mental and moral development of the child needs to be followed and applied by parents and by all who make decisions about child's affairs. It is the principle that is applied not only in the substantive law, but also in the procedural law whether it has been for the decision of the courts or other authorities. This thesis deals with legislation the welfare of the child. In the first part, the author discusses the principle itself, its content and legal acts in which the principle is enacted. The author also examines the historical development of the principle of the welfare of the child in the Czech Republic. Another section is dedicated institutes related to the welfare of the child. These are the social and legal protection of children, the question of denial of paternity and the new law on mediation. In the largest part of the thesis the author analyzes the individual decisions of national and European courts in relation to the application of the principle of the welfare of the child. In conclusion she suggests solutions de lege ferenda with regard to the new Civil Code. The author uses the decisions, recommendations and opinions of courts and professional bodies when examining the principle of the welfare of the child.

Number of the records: 1