Number of the records: 1  

Cirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci

 1. Title statementCirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci [rukopis] / Martina Bendová
  Additional Variant TitlesCirkadiánní aktivita křečka polního v přírodní populaci
  Personal name Bendová, Martina (dissertant)
  Translated titleCircadian activity of the common hamster in a natural population
  Issue data2013
  Phys.des.53 : il., mapy, grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Emil Tkadlec. Oponent Peter Adamík
  Another responsib. Tkadlec, Emil, 1956- (thesis advisor)
  Adamík, Peter (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra zoologie a ornitologická laboratoř (degree grantor)
  Keywords automatický registrační systém * cirkadiánní aktivita * Cricetus cricetus * křeček polní * metoda zpětného odchytu * odchyt do živolovných pastí * automatic registration system * capture-mark methods * circadian activity * common hamster * Cricetus cricetus * live-trapping
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineZoologie
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00171783-781215036.pdf82.2 MB31.07.2013
  PosudekTyp posudku
  00171783-ved-159802531.docxPosudek vedoucího
  00171783-opon-393826140.docxPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  DP-ZOO/399 (PřF-KBO)3134518351PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  Během posledních desetiletí významně poklesla početnost křečka polního (Cricetus cricetus) v západoevropských populacích. Podle nejnovějších výzkumů se tento trend přesunuje i do střední a východní Evropy. Poklesu se nevyhnuly ani české populace. Biologické rytmy a chování byly tradičně studovány pouze v laboratorních podmínkách, díky čemuž narůstá význam behaviorálních studií v přírodních populacích. V předložené diplomové práci se zabývám sezónními změnami cirkadiánní aktivity křečka polního v přírodní populaci na okraji Olomouce, zejména s důrazem na cirkadiánní aktivitu tohoto druhu. Ve snaze získat větší vhled do sociálních vztahů a cirkadiánní aktivity v přírodním prostředí, jsem kombinovala demografické studie se systémem automatické registrace prostorového aktivity. Použila jsem k tomu metodu zpětného odchytu značených jedinců do živolovných pastí v kombinaci s automatickým registračním systémem sběru dat ve vybraných norách. V letech 2011 a 2012 jsem od června do září odchytávala křečky do živolovných pastí a individuálně je značila pomocí čipů. U vybraných norových systémů jsem na východy z nor umístila jednotky automatického registračního zařízení, které zaznamenávaly číslo jedince, datum a čas. Křečci v přírodní populaci vykazují sezónní variabilitu v cirkadiánní aktivitě a 2 maxima aktivity v nočních hodinách. Proti předpokladu získané záznamy ukazují, že aktivita v denních hodinách byla vykazována celou sezónu tedy i v letních měsících, ne pouze v předhibernačním období. Názory na příčiny této sezónní variability v cirkadiánní aktivitě jsou diskutovány.In last few decades, population numbers of the common hamster (Cricetus cricetus) have declined severely in western Europe. According to new data, this trend has also been observed in central and eastern Europe. Unfortunately, Czech Republic did not escape this decline either. Due to the fact that the behaviour and bilogical rhytms were studied only under laboratory conditions, behavioural studies carried out on hamsters in natural populations become increasingly more important. In this diploma thesis, I focus on seasonal changes in circadian activity of the common hamster in a natural population at the periphery of Olomouc, with a special emphasis on circadian activity. In an attempt to get more insights into social relations and circadian activity in a natural environment, I combined the demographic study with a system of automatic recording of spatial activity. I employed a method capture-recapture combined with automatic recording system collecting data in selected burrows. In 2011 and 2012 in the period from June to September, hamsters have been captured and individually marked with chips. At selected burrows the automatic registration system was placed on entrances to burrows and recorded identity of hamsters, date and time. Hamsters in natural conditions exhibited a seasonal variability in circadian activity and clear circadian pattern of activity with two maxima at night. Against assumtpion, obtained records show that activity in daylight hours was reported throughout the season thus even in the summer months, not only in pre-hibernation period period. Explanations of observed seasonal changes in circadian activity, which are still uncertain, were discussed.