Number of the records: 1  

Kázeň ve škole (srovnání kázně na základní škole ve městě Hodonín a na základní škole v obci Ratíškovice)

 1. Title statementKázeň ve škole (srovnání kázně na základní škole ve městě Hodonín a na základní škole v obci Ratíškovice) [rukopis] / Adéla Tomanová
  Additional Variant TitlesKázeň ve škole
  Personal name Tomanová, Adéla (dissertant)
  Translated titleDiscipline in School (comparison of discipline at primary school in the city Hodonin and at primary school in the village Ratiskovice)
  Issue data2013
  Phys.des.87 s. : grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Václav Klapal
  Another responsib. Klapal, Václav (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords školská kázeň * projevy nekázně * rušivé chování * záškoláctví * šikana * vandalismus * krádež * příčiny nekázně * autorita učitele * řešení * prevence * minimální preventivní program * metody diagnostiky nekázně * odměny a tresty * pravidla chování * school discipline * display of indiscipline * disruptive behavior * truancy * bullying * vandalism * theft * causes of indiscipline * autority of teacher * solutions * preventiv * minimum preventive program * diagnostic methods of indiscipline * rewards and punishments * rules of behaviour
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00150139-153548519.pdf281.2 MB20.06.2013
  PosudekTyp posudku
  00150139-ved-181454063.docPosudek vedoucího
  00150139-opon-321026696.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00150139-prubeh-923649724.pdf25.01.201120.06.201302.09.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá kázní ve škole. Je členěna do šesti kapitol, čtyři jsou součástí teoretické části a dvě součástí praktické části. První kapitola pojednává o školské kázni, vysvětluje pojem školní kázeň a popisuje její funkce. Druhá kapitola se zabývá projevy nekázně, zde jsou podrobně popsány a objasněny některé z nich: rušivé chování, záškoláctví, šikana, vandalismus a krádeže žáků. Třetí kapitola se zabývá příčinami nekázně. Čtvrtá kapitola se zabývá řešením kázeňských přestupků, prevencí kázně. Pátá a šestá kapitola obsahují výzkum kázně žáků na základní škole ve městě Hodonín a žáků na základní škole v obci Ratíškovice. Ve výzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření, analýza dokumentace škol a průzkum veřejného mínění.The Diploma Thesis engages of discipline in school . It is divided into six chapters, four are components of theoretical part and two of practical part. The first chapter treats of school discipline, explains the concept of school discipline and describes its functions. The second chapter deals with the display of indiscipline, here are described in detail and illustrated some of them: disruptive behavior, truancy, bullying and vandalism and theft pupils. The third chapter engages in the causes of lack of discipline. The fourth chapter deals with the solutions of disciplinary offenses, the prevention of indiscipline. The fifth and sixth chapters include the research and focuses on the discipline of pupils at primary school in the city Hodonin and pupils at primary school in the village Ratiskovice. In research was used the method of questionnaire examination, analysis of school documentation and public opinion polling.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.