Number of the records: 1  

Svoboda náboženství ve správním právu

 1. Title statementSvoboda náboženství ve správním právu [rukopis] / Lucia Madleňáková
  Additional Variant TitlesSvoboda náboženství ve správním právu
  Personal name Rentková, Lucia (dissertant)
  Translated titleFreedom of religion according to administrative law
  Issue data2014
  Phys.des.241 s. (602 479 znaků) : tab.
  NoteOponent Kateřina Frumarová
  Ved. práce Pavel Mates
  Oponent Mária Srebalová
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (opponent)
  Mates, Pavel, 1947- (školitel)
  Srebalová, Mária (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra práva správního a správní vědy (degree grantor)
  Keywords církev * církevní právnická osoba * spolek * evidence * registrace * povolení * veřejnoprávní smlouva * osvědčení * rejstřík * věznice * ozbrojené síly * sňatek * školství * church * legal person of the church * sssociation * records keeping * registration * permit * public contract * certificate * register * prison * armed forces * marriage * education system
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programTeoretické právní vědy
  Degreee disciplineSprávní právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00118171-958951312.pdf451.6 MB19.05.2014
  PosudekTyp posudku
  00118171-ved-608453061.pdfPosudek vedoucího
  00118171-opon-661353051.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00118171-prubeh-185675066.pdf05.01.201019.05.201423.06.2014S2

  Tato práce si stanovila základní cíl odpovědět na otázku, zda propůjčování formy právnické osoby církvím v ČR probíhá v mezích svobody náboženství tak, jak ji upravuje Listina.K zodpovězení uvedené otázky tato práce nejdříve analyzuje samotný vznik církví jako právnických osob, a to ve formě jak spolku (sdružení), tak církve podle církevního zákona.Po provedení této analýzy bylo zjištěno, že církve mohou vznikat jako právnické osoby ve formě sdružení (spolku), a to v režimu registračním. Stejně tak si mohou vytvářet vlastní právnické osoby v tomto režimu. Obdobné však nelze tvrdit o církvích vznikajících jako právnické osoby podle církevního zákona. Podle tohoto zákona totiž církve nabývají kvalitu právnické osoby v režimu povolovacím. Pro liberálnější přístup k vytváření církví jako sdružení pak bylo analyzováno, jak se liší postavení církví vzniknuvších ve formě sdružení a církví vzniknuvších jako "registrovaná" církev. Toto porovnání reflektovalo čtyři zvláštní práva: možnost vykonávat duchovní službu ve věznicích, v ozbrojených silách, působit ve školství a uzavírat sňatky s přesahem do státního práva. V práci bylo zjištěno, že v případě působení ve věznicích mají spolky dokonce lepší postavení než registrované církve. Církve uzavřely s Vězeňskou službou ČR veřejnoprávní smlouvu o svém působení ve věznicích, spolky ve věznicích mnohdy působí bez jakékoliv smlouvy. V případě ozbrojených sil a působení registrovaných církví v nich, jsou pro ně stanoveny obdobné podmínky, jako pro působení ve věznicích. Církve tedy musí mít přiznáno zvláštní oprávnění k výkonu tohoto práva a mezi církvemi a ministerstvem obrany byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o působení vojenských kaplanů v ozbrojených silách. Na rozdíl od věznic však církve ve formě spolků bez uvedené smlouvy v ozbrojených silách působit nemohou. Při působení ve školství je pak situace registrovaných církví a spolků obdobná, kdy ty mohou zakládat školy jako neveřejní zřizovatelé. Pouze pro registrované církve se zvláštním oprávněním pak existuje možnost zakládat tzv. církevní školy. Stejné platí pro garanci výuka svého náboženství na "státních" školách. Nakonec církevní sňatky mohou s následky pro státní právo vykonávat pouze ty církve, jimž k tomu bylo přiznáno zvláštní oprávnění. Církve pouze registrované, či církve ve formě spolku takovou možnost nemají. Jak z výše uvedeného vidno,stát by tak s ohledem ke snaze o odluku církví a státu měl zvážit zásadní změnu dosavadní právní úpravy obsažené v církevním zákoně.This thesis has been set out to answer the basic question whether imparting a legal personality to Churches in the Czech Republic takes place within the limits of freedom of religion as regulated by the Charter. To answer this question, this thesis first analyzes the very existence of the Church as a legal entity, in the form of both the association and the Church according to church law. It was found that the Church may be formed as a legal entity in the form of association in registration mode. Under church law, the church takes the quality of the legal person under the permitting mode. Due to more liberal approach to the creation of the Church as the association, the difference between the status of churches formed in an association and the churches formed as a "registered" church was analyzed. This comparison reflected the four specific rights which a Church needs to abide according to church law: possibility to exercise spiritual service in prisons and in the armed forces, to act in schools and to assist in entering into marriage overlapping into state law. In this work it was found that in the case of acting in prisons, association has even better position than the registered church. Churches needed to conclude public contract with the Prison Service of the Czech Republic for their work in prisons, on the other hand associations often work in prisons without any contract. In the case of the armed forces and the operation of registered churches in these forces, there are similar conditions set for them as for working in prisons. The Church must therefore be granted special permission to exercise this right. Unlike prisons, however, the Church in the form of free association cannot operate in the armed forces without the above mentioned agreement. In the education area, the situation of registered churches and associations is similar- they can establish private schools as non-public founders. Only for registered churches with special permission it is possible to establish the church school. The same applies to guarantee of teaching their religion in "public" schools. Finally, religious marriages that are also valid in the state system can be exercised only by the churches that were granted the special permission for that. Church only registered or in the form of the association have no such right. As can be seen from the above, the state should consider a fundamental change in the existing legislation contained in church law with regard to the pursuit of the separation of church and state.

Number of the records: 1