Number of the records: 1  

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou

 1. Title statementAgresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou [rukopis] / Markéta Peldová
  Additional Variant TitlesAgresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou
  Personal name Peldová, Markéta (dissertant)
  Translated titleAggressive Tendency Among Patients With Somatoform Disorder
  Issue data2013
  Phys.des.110 s. : tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Martin Lečbych
  Another responsib. Lečbych, Martin, 1980- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords somatoformní poruchy * agresivní tendence * Rosenzweigův obrázkový frustrační test * psychosomatika * somatoform disorders * aggressive tendency * Rosenzweig Picture Frustration Study * psychosomatics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00177822-560617768.pdf19826.8 KB27.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00177822-ved-539804812.docPosudek vedoucího
  00177822-opon-461335717.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00177822-prubeh-497471899.jpg22.05.201227.03.201305.06.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá agresivními tendencemi u pacientů se somatoformní poruchou. Teoretická část pojednává o psychosomatickém přístupu, somatoformních poruchách, agresivních tendencích a spojitosti agrese s psychosomatickými poruchami. Výzkumná část popisuje kvantitativní studii srovnávající vzorek 32 pacientů se somatoformní poruchou s kontrolní skupinou 32 zdravých osob ekvivalentních v pohlaví, věku a vzdělání. Cílem výzkumu bylo popsat agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou a zjistit zda se nějak liší od kontrolní skupiny. Agresivní tendence byly zkoumány pomocí dvou projektivních metod-Rosenzweigova obrázkového frustračního testu (česká verze PFT C-W) a Hand testu a jedné dotazníkové metody-STAXI (State-Trait Anger Expression Inventory). Jako doplňkový byl použit Beckův inventář úzkosti (BAI). Pacienti se somatoformní poruchou se lišili od kontrolní skupiny v typu agrese a v jednom z devíti faktorů agrese měřených testem PFT, v některých kategoriích Hand testu a v celkovém skóru v BAI. V dotazníku STAXI se skupiny mezi sebou nelišily v žádné ze subškál.The master?s thesis deals with aggressive tendencies in patients with a somatoform disorder. The theoretical part covers the psychosomatic approach, somatoform disorders, aggressive tendencies and the connection between aggression and psychosomatic disorders. The research part describes a quantitative study comparing a sample of 32 patients with a somatoform disorder with a control group of 32 healthy people equivalent in sex, age and education. The aim of the research was to describe aggressive tendencies in patients with a somatoform disorder and find out whether they differ in any way from the control group. In the examination of aggressive tendencies were employed two projective methods-Rosenzweig Picture Frustration Study (Czech version PFT C-W) and Hand test and the questionnaire method STAXI (State-Trait Anger Expression Inventory). The Beck Anxiety Inventory (BAI) was used as a supplementary device. Patients with a somatoform disorder differed from the control group in the type of aggression and in one of the nine aggression factors measured by PFT, in some Hand test categories and in the overall BAI score. There were no subscale differences between the groups in the STAXI questionnaire.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.