Number of the records: 1  

Autorskoprávní úprava architektonického díla v ČR a v USA a její komparace

 1. Title statementAutorskoprávní úprava architektonického díla v ČR a v USA a její komparace [rukopis] / Pavla Sýkorová
  Additional Variant TitlesAutorskoprávní úprava architektonického díla v ČR a v USA a její komparace
  Personal name Sýkorová, Pavla (dissertant)
  Translated titleCopyright Rules of the Architectural Work in the Czech republic and in the USA and their Comparison
  Issue data2013
  NoteVed. práce Ivo Telec
  Oponent Jakub Dohnal
  Another responsib. Telec, Ivo, 1959- (thesis advisor)
  Dohnal, Jakub, 1984- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra občanského práva a pracovního práva (degree grantor)
  Keywords Architektura * architektonické dílo * autorské právo * autorský zákon * Česká republika * dílo * komparace * ochrana autorského práva * Spojené státy americké * Architecture * Architectural Work * Copyright * Author´s Right * Architectural Work Copyright Act * Czech Republic * Work * Comparison * Protection of Copyright * United States of America
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00176328-368185940.docx19246.9 KB29.03.2013
  PosudekTyp posudku
  00176328-ved-960939456.xlsxPosudek vedoucího
  00176328-opon-554012214.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00176328-prubeh-141438604.tif31.03.201229.03.201324.06.20131Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá autorskoprávní úpravou architektonického díla v ČR a jeho komparací s úpravou v USA. Práce obsahuje velké množství názorných příkladů a rozbor judikátů, což čtenáři výrazným způsobem usnadní orientaci v této velmi komplikované oblasti práva. Práce se zaměřuje v historických souvislostech také na autorské mezinárodní právo ve vztahu k architektonickému dílu. Představuje tak ucelený a přitom výstižný přehled vývoje ochrany architektonického díla za posledních 200 let. Práce objasňuje pojetí architektonického díla v ČR a v USA a rozdíly v přístupu k němu. Práce se nezabývá urbanistickým dílem, dílem interiérové architektury, zahradní architektury, ani dílem scénické stavby, ale pouze se zaměřuje na architektonické dílo obytných staveb. Architektonické dílo je specifickou oblastí autorského práva a nelze na něho aplikovat stejná pravidla jako pro jiná autorská díla, například díla hudební. Architektonickým dílem může být architektonická kresba, plán, ale i projektová dokumentace nebo stavba. V práci je vysvětlena problematika autorskoprávní ochrany projektové dokumentace a zdůvodněno, proč je možné ji v některých případech shledávat dílem odvozeným. Práce se také detailně zabývá palčivou autorskoprávní úpravou stavby. Za architektonické dílo nemůže být považováno jakékoli obecné dílo, nýbrž jen to, které kumulativně splňuje tzv. pojmové znaky díla. Stěžejní na této práci je samotné představení pojmových znaků architektonického díla. Autorské dílo může být jednak vymezeno pozitivně, kdy je řečeno, za jakých podmínek je obecné dílo dílem autorským. Základními znaky jsou tak původnost a kreativní úsilí. Ale může být vymezeno i negativně, tedy je dílem autorským, nejedná-li se například o pouhý architektonický návrh, který architekt nosí v hlavě. Přínosem této práce je vysvětlení dvou koncepcí architektonického díla. Jedna koncepce vychází z rakouské autorskoprávní úpravy a druhá z americké autorskoprávní úpravy. Práce navrhuje změny autorskoprávní úpravy architektonického díla v ČR.Thesis is focusing on the copyright in architecture in the Czech Republic and in the USA and their comparison. There are many practical examples and cases analysis in this thesis. This helps the reader to get familiarized with this complicated law area. Thesis is also making an insight on the historical context of the copyright international law on the field of the architectural work. It therefore presents a comprehensive as well as accurate insight on the development of the protection of the architectural work within the last 200 years. The piece makes clear how the architectural work is taken in the Czech Republic and in the USA with a stress on the differences. Thesis does not relate to a work of city planning, work of interior architecture, garden architecture, scenic architecture, but only to the architectural work of residential buildings. The architectural work is kind a specific field of the copyright law and it is not possible to use on it the same rules as on the other copyrighted works, such as for instance the musical works. As an architectural work can be meant the architectural drawings, plans, but also the project documentation or the building itself. In the thesis is explained the project documentation and is argued, why it is possible to see it as derived work. The thesis also concerns of copyright of a building. Not any work in general, but only the work that cumulatively fulfills the legal requirements, can be taken as an architectural work. The key part of this piece is the introduction of the legal requirements of the architectural work. An architectural work can be defined either positively, by saying under what conditions becomes a general work an architectural work. The key features are the originality together with creative effort. But the architectural work can be also defined negatively; it is a copyrighted work apart from for instance mere architectural layout (design) noted only in the architect´s mind. The merit of this thesis is in clarifying the two approaches to the architectural work. One approach comes from copyright of Austria and the other from the USA. Thesis introduces legislative changes of the Czech legislation on the field of copyright law of the architectural work.

Number of the records: 1